2017 – International Conference Urban Governance in the Network Society : France, Thailand and Japan
การนำเสนอสาธารณะ “กรุงเทพฯ 250: อนาคต ความหลากหลาย โอกาสของทุกคน” 28 กรกฎาคม 2558
งานประชาพิจารณ์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน (ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ 250) 20 มิถุนายน 2558
โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี
งานเปิดตัวโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี 12 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการศิลป์ในซอย
โครงการริมน้ำยานนาวา
งานเปิดตัวโครงการกรุงเทพฯ 250 12 พฤษภาคม 2558
งานเปิดตัวโครงการกรุงเทพฯ 250 12 พฤษภาคม 2558
UddC OPEN HOUSE 16 สิงหาคม 2556
งานเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการริมน้ำยานนาวา 5 กุมภาพันธ์ 2558
สำนักงานศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน

Urban Design and Development Center

UddC Projects

April 21, 2015
โครงการกรุงเทพฯ 250 หรือชื่อเต็ม โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า และการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสานดำเนินการโดยสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะเวลาเวลาศึกษา 8 เดือน ตั้งแต่ธันวาคม 2557 ถึงกรกฎาคม 2558
April 16, 2015
โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี (GoodWalk) เป็นโครงการที่ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการศึกษาตั้งแต่กลางปี 2557 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินในชีวิตประจำวัน ของผู้คนในเมือง
March 19, 2015
เป็นพื้นที่ศักยภาพสูงสุดในการเป็นพื้นที่นำร่องการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ริมน้ำของกรุงเทพ มหานครและประเทศไทย ที่ตั้งโครงการที่ต่อเนื่องกับย่านศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมือง บางรัก-สีลม-สาทร และติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่โครงการครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่เชิง สะพานตากสินจนถึงโรงแรมชาเทรียม คิดเป็นระยะทางยาวกว่า 1.2 กิโลเมตร
April 10, 2013
"ย่านกะดีจีน" และ "ย่านคลองสาน" เป็นย่านประวัติศาสตร์ริมน้ำที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพ ทั้งสองย่านปรากฏการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่สืบเนื่องจากสมัยกรุงศรีอยุธยาและมีความเป็นย่านที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์สูง