งานเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

     ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองจัดงานเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่5 กุมภาพันธ์ 2558  ณ วอเทอร์ฟรอนท์ พรอมานาด โรงแรมแม่น้า รามาดาพลาซ่า ถ.เจริญกรุง

 

      งานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากภาคียุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อาทิ เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินรายใหญ่และรายย่อย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาเมืองและอสังหาริมทรัพย์ภาคประชาสังคม ตัวแทนผู้ใช้งานพื้นที่ที่หลากหลาย ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน

 

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

                 1)    นำเสนอผลลัพธ์ของโครงการซึ่งประกอบด้วยผังแม่บทพื้นที่ริมน้ำ ผังรายละเอียด พื้นที่ยุทธศาสตร์ริมน้ำ ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการพื้นที่หลังโครงการเสร็จสมบูรณ์ 

         2)  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสาธารณะ   

         3)    ร่วมสนับสนุนและผลักดันโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรม

       

             ผลการจัดงานเวทีรับฟังความคิดเห็นได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ประชาชนนิสิตนักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 250 ท่าน และยังส่งผลให้โครงการริมน้ำยานนาวา ได้สร้างแรงกระตุ้นในความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการฟื้นฟูพื้นที่ริมน้ำสาธารณะอื่นๆด้วย

 

 

 

 

 


Referenced Project: 
โครงการริมน้ำยานนาวา
Progress Date: 
Thursday, February 5, 2015