ย่านกะดีจีน-คลองสาน
ประชุมประชาคม
ชาวย่านคิด นิสิตจัดให้
ประชุมประชาคม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งแรกในกรุงเทพฯ
โครงการอนุกรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน

โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์ชุมชนริมน้ำย่านคลองสาน

main

Introduction

ที่มาและความสำคัญ

กะดีจีนคลองสาน 

     "ย่านกะดีจีน" และ "ย่านคลองสาน" เป็นย่านประวัติศาสตร์ริมน้ำที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพ ทั้งสองย่านปรากฏการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่สืบเนื่องจากสมัยกรุงศรีอยุธยาและมีความเป็นย่านที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์สูง ต่อมาย่านกะดีจีนและย่านคลองสานได้เจริญรุ่งเรืองกลายเป็นย่านการค้าที่สำคัญของเมือง เนื่องมาจากการที่เป็นย่านที่พักอาศัยของขุนนางผู้ใหญ่ ส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำละแวกนี้คึกคักและเจริญรุ่งเรืองด้วยเหล่าพ่อค้านานาชาติ ที่มักเข้ามาตั้งบ้านเรือนและทำการค้าขายในย่านนี้ จนอาจกล่าวได้ว่าย่านกะดีจีนและย่านคลองสานเป็น ’The Cosmopolitan District’ ของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

   ย่านประวัติศาสตร์สองแห่งนี้ยังมีความสำคัญในฐานะเป็นทีพำนักของ ‘สมเด็จย่า’ ที่ทรงเคยประทับและเล่าเรียนเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริที่จะให้อนุรักษ์อาคารเก่าซึ่งมีลักษณะและที่ตั้งใกล้เคียงบ้านที่สมเด็จย่าเคยประทับ (ซึ่งสันนิษฐานว่าตั้งอยู่ในชุมชนสมเด็จย่าและตรอกช่างนาค-สะพานยาวในปัจจุบัน) โดยอนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์และพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน ซึ่งได้กลายเป็น’ศูนย์กลางทางจิตใจ’ของชาวย่านกะดีจีนและคลองสาน

        ความรุ่งเรืองของทั้งสองย่านแม้จะกลายเป็นอดีตแต่ ‘มรดกวัฒนธรรม’ ที่หลงเหลืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นศาสนสถาน บ้านขุนนาง เจ้าสัว และบุคคลสำคัญ โกดังสินค้า ท่าเรือ ตลอดจนวิถีชีวิตของกลุ่มชนต่างศาสนาและชาติพันธุ์ เป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ในการทำความเข้าใจ ภาพจำ ของวิถีชีวิตและผู้คนในย่านนี้ที่ยังมีการสืบต่อเนื่องมาจวบจนทุกวันนี้เปรียบเสมือน ‘พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตของกรุงเทพฯ’ เลยทีเดียว

เทศกาลงานศิลป์

ศิลป์สามท่า

              เทศกาลศิลปวัฒนธรรมกลางแจ้งประจำปีครั้งที่ ๔ ของย่านกะดีจีนและคลองสาน (ชื่อเดิมคือ กะดีจีน-ศิลป์ในซอย) โดยคราวนี้ได้มีการต่อยอดจากคราวที่แล้ว โดยใช้ชื่อว่า ศิลป์สามท่า ครั้งที่ ๒ : ศิลป์ออกเสียง สำเนียงนานาชน (คนฝั่งขะนี้)’ โดยมุ่งเน้นการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของ บ... (บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ) ภายในย่าน และภาคีพัฒนาทั้งภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์ โดยมีการจัดแสดงผลงานศิลปะ ภาพถ่าย แสงไฟ และการแสดงตามพื้นที่สาธารณะขาวชุมชนเช่นเดิม

ศิลป์ 3 ท่า

 

 

Project Progress
May 12, 2015

“กรุงเทพฯ 250: อนาคต โอกาส ความหลากหลายของทุกคน”

May 12, 2015

10 เทนรด์การใช้ชีวิตเมือง

May 12, 2015

8 ย่านใหม่ของกรุงเทพฯ

May 12, 2015

6 การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพทีสำคัญ

April 04, 2015

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบพื้นที่ยุทธศาสตร์ ย่านกะดีจีน-คลองสาน

กำลังปรับปรุงข้อมูล

February 22, 2015

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างอนาคตย่านกะดีจีน-คลองสาน

กำลังปรับปรุงข้อมูล

February 12, 2015

งานเปิดตัวโครงการเมืองเดินได้ – เมืองเดินดี

February 12, 2015

GoodWalk Score

February 05, 2015

งานเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

January 31, 2015

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างภาพอนาคตกรุงเทพมหานคร 2575

กำลังปรับปรุงข้อมูล

Pages