เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้นเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2555 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเป็น “แกนกลาง” (Platform) เชื่อมต่อและบูรณาการความรู้แขนงต่างๆ ผ่านการมองแบบองค์รวม  และประสานงานระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการฟื้นฟูเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถเป็นพื้นที่นำร่องต้นแบบการฟื้นฟูเมืองประเภทต่างๆ (Urban Renewal Prototype) สำหรับการพัฒนาพื้นที่สำคัญอื่นๆ ต่อไปได้ อีกทั้งยังเป็นคลังสมองที่รวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินการโครงการฟื้นฟูเมือง เพื่อการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเมืองของประเทศไทย และร่วมผลิตบุคลากรเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการออกแบบและพัฒนาเมืองในอนาคตต่อไป

มือขวาคือสัญลักษณ์
UddC ใช้สัญลักษณ์องค์กรเป็นรูป "มือขวา" (RIGHT HAND) ซึ่งสื่อถึงนัยสำคัญของการลงมือนำโครงการฟื้นฟูเมืองสู่การปฏิบัติจริง และการอาสาเป็นแกนกลางในการเชื่อมต่อภาคียุทธศาสตร์ โดยมือขวานี้ประกอบด้วยนิ้วทั้งห้า ที่สื่อความหมายถึงหลักการของการทำงานของเราทั้ง 5 ประการได้แก่


หากนำอักษรตัวแรกของหลักการทั้ง 5 นี้มารวมกัน จะได้คำว่า RIGHT ที่สามารถสื่อความหมายได้ทั้ง มือขวาซึ่งเป็นสัญลักษณ์องค์กร และความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม อีกด้วย

 

คณะที่ปรึกษา

ผศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.พนิต ภู่จินดา

ที่ปรึกษา

ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์

ที่ปรึกษา

ธนิชา นิยมวัน

ที่ปรึกษา

ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ

ที่ปรึกษา

บุคลากร

ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ

ผู้อำนวยการศูนย์

อ.ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการศูนย์

วีรวัฒน์ รัตนวราหะ

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์

อ.ดร.ณัฐพงษ์ พันธ์น้อย

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ

แทนศร พรปัญญาภัทร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/สถาปนิกผังเมือง

อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/นักผังเมือง

จิรัฎฐ์ ม้าไว

ผู้จัดการทั่วไป/นักสังคมศาสตร์

ปิยา ลิ้มปิติ

สถาปนิกผังเมือง

กนกพิชญ์ ปิยะสันติกุล

สถาปนิกผังเมือง

ปรีชญา นวราช

สถาปนิกผังเมือง

สุภาพร อินทรภิรมย์

นักภูมิสารสนเทศ

วิรุฬห์วรรณ พิทักษ์ทอง

นักวิจัยเมือง

ธนพร โอวาทวรวรัญญู

นักสังคมวิทยา

สุพัตรา เพชรี

นักประชาสัมพันธ์

รัชฎาภรณ์ แทนปั้น

นักประชาสัมพันธ์

นูรซาลบียะห์ เซ็ง

ผู้ประสานงานโครงการ

เกริดา โคตรชารี

ผู้ประสานงานโครงการ

ดร.นภาสินี สืบสุข

ผู้จัดการศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน

วิสัยทัศน์

 

" แกนกลางเชื่อมต่อภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง
เพื่อนำโครงการฟื้นฟูเมืองสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม มีคุณภาพและยั่งยืน "

 

พันธกิจ

1. ประสานงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ทั้งในและนอกประเทศ
UddC ต้องดำเนินการประสานงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองเป็นพันธกิจหลัก เนื่องจากการนำโครงการฟื้นฟูเมืองสู่การปฏิบัตินั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป

2. สร้างสรรค์พื้นที่นำร่องต้นแบบของการฟื้นฟูเมืองที่เป็นรูปธรรม และสามารถทำซ้ำได้
UddC ต้องผลักดันโครงการการฟื้นฟูเมืองในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ได้ศึกษาไว้ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์พื้นที่นำร่องต้นแบบของการฟื้นฟูเมืองที่เป็นรูปธรรม และเป็นต้นแบบในการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงสำหรับพื้นที่อื่นๆ ในโอกาสต่อๆ ไป

3. รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้จากการปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกในการเสนอแนะทิศทางการออกแบบและพัฒนาเมืองของประเทศไทย
UddC ต้องรวบรวมประสบการณ์และบทเรียนจากการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้สำหรับการดำเนินการโครงการฟื้นฟูเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเผยแพร่องค์ความรู้นี้แก่สาธารณะ

4. ร่วมผลิตบุคลากรทางด้านการออกแบบและพัฒนาเมือง
UddC ต้องบูรณาการโครงการฟื้นฟูเมืองที่ได้ดำเนินการอยู่เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการออกแบบและพัฒนาเมืองสำหรับตอบสนองความต้องการของสังคมในอนาคตต่อไป

 

ยุทธศาสตร์

1. สร้างกระบวนการร่วมหารือในการออกแบบวางผังเพื่อการฟื้นฟูเมือง เพื่อประโยชน์ในเชิงกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่

2. ผลักดันให้เกิดต้นแบบของการฟื้นฟูเมือง ที่สามารถเป็นตัวอย่างแก่สังคมได้ ทั้งในเชิงกลไก และผลลัพธ์

3. ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงชุมชน เพื่อการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างมีคุณภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ

4. เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเมือง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม

5. บูรณาการร่วมกับภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรที่สามารถตอบรับความต้องการของสังคมในอนาคต

6. สื่อสารสาธารณะ เพื่อให้ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองเห็นประโยชน์ของการฟื้นฟูเมืองร่วมกัน

7. ยกระดับรูปแบบองค์กรให้เป็นองค์กรกิจการเพื่อสังคม

 

ความท้าทายของ UddC

เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและจำนวนบุคลากร ในระยะแรก UddC จะเน้นการดำเนินการโครงการนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ โครงการฟื้นฟูเมืองที่ UddC ดำเนินการนั้นจะต้องถูกนำมาสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเป็นโครงการต้นแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ต่อไปได้

UddC จะต้องเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์จริงที่ได้จากการดำเนินการโครงการฟื้นฟูเมืองให้แก่ประชาชนในวงกว้าง  และพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการนำความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นมาเสริมในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อผลิตบุคลากรด้านการออกแบบและพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมในอนาคตต่อไป
นอกจากนั้นแล้ว UddC ยังต้องพัฒนารูปแบบขององค์กร ให้เป็น "องค์กรกิจการเพื่อสังคม" (Social Enterprise) ในอนาคต เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองในวงกว้าง ด้วยงบประมาณการดำเนินการของตนเองได้

บริการของเรา
UddC ให้บริการที่หลากหลายดังต่อไปนี้

1. ประสานงาน และสร้างกระบวนการร่วมหารือระหว่างภาคียุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงาน องค์กร และสถาบันในภาคส่วนต่างๆ ให้ร่วมกันทำงานอย่างครบวงจร และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกทิศทางการพัฒนาเมืองที่เหมาะสม

2. ให้คำปรึกษา ออกแบบวางผัง และบริหารจัดการ เพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติ โดยการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมไปถึงประสานงานเพื่อส่งมอบผังและแผนงานให้แก่หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

3. เชื่อมโยงโครงการฟื้นฟูเมืองเข้ากับการเรียนการสอน ด้วยการสร้างพื้นที่สาธิตสาธารณะ โดยให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถร่วมคิดและพัฒนาไปด้วยกันได้

4. จัดการประชุมทางวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเมืองทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

5. เป็นแหล่งความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาเมืองที่ได้จากประสบการณ์จริง โดยให้บริการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

6. เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม ประชุม และสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเมือง และเป็นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในแวดวงการออกแบบและพัฒนาเมืองไปพร้อมๆ กัน

ใครใช้บริการเราได้บ้าง?
UddC ให้บริการต่างๆ แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเมือง โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

 

1. ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

หน่วย งานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริหารจัดการเมือง การพัฒนาสุขภาวะของประชาชน รวมทั้งเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่กลางใจเมือง

 

2. ภาคเอกชน

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจคมนาคมและขนส่งมวลชน และธุรกิจอื่นที่มีความสนใจในการฟื้นฟูเมือง

 

3. ภาคการศึกษา

สถาบันที่มีหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเมือง

 

4. ภาคประชาสังคม

สมาคม มูลนิธิ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่มีความสนใจในการฟื้นฟูเมือง รวมถึงชุมชน และสถาบันทางศาสนาต่างๆ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการฟื้นฟูเมือง

ในปัจจุบัน การฟื้นฟูเมืองด้วยการออกแบบเป็นกระบวนการที่ได้รับการยอมรับในมหานครและเมืองใหญ่ทั่วโลก  ในหลายเมืองมีการตั้งศูนย์การออกแบบเมืองขึ้นมาเพื่อดำเนินการโครงการฟื้นฟูเมือง ศูนย์การออกแบบเมืองทั่วโลกมักจะมีการร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าศูนย์การออกแบบเมืองแต่ละแห่งจะมีวิธีการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาที่แตกต่างกันไป แต่ทุกแห่งมีจุดร่วมที่เหมือนกัน 3 ประการคือ

1. ศูนย์ฯ เหล่านี้ต่างเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน

2. มีความรู้ทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาสนับสนุน

3. ที่ตั้งของศูนย์ที่จะอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงง่ายด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของเมือง

UddC พร้อมที่จะเป็นช่องทางสื่อสารเชื่อมโยง ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับศูนย์ออกแบบเมืองทั่วโลก เพื่อประโยชน์ของการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองในประเทศไทย