ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตย์ฯ จุฬาฯ
ชองเกชอน โซล, เกาหลี
โครงการฟื้นฟูเมืองย่านสะพานปลา

การฟื้นฟูเมือง

     การรองรับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของมหานคร และ เมืองขนาดใหญ่ โดยทั่วไปสามารถกระทําได้โดยการเพิ่มความหนาแน่นของ ประชากรในเขตเมืองชั้นในและโดยการเพิ่มพื้นที่เมืองให้ขยายออกไปใน เขตชานเมอืงจึงมีความจำเป็นที่มหานครและเมืองขนาดใหญ่ดังกล่าวจะ ดําเนินการเพื่อให้เกิดผลต่อการผสมผสานกันระหว่างการเพิ่มความ หนาแน่นของประชากรและการเพิ่มพื้นที่ของเมืองแต่เนื่องด้วยเงื่อนไขและ ข้อจํากัดในการเพิ่มความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองช้ันใน มหานคร และเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้จึงจําเป็นต้องดําเนินการฟื้นฟูนเมืองซึ่งต้อองอาศัยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางการเงินที่มีความเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ 

htab-group