ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตย์ฯ จุฬาฯ

บทบัญญัติว่าด้วยการฟื้นฟูเมือง

     การฟื้นฟูเมืองมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการโดยอาศัย บทบัญญัติ ทางกฎหมาย ซึ่งนอกจากกฎหมายผังเมืองซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ..2518 แล้ว ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่อาจนำมาใช้เพื่อ การฟื้นฟูเมือง การศึกษาถึงขอบเขตของกฎหมายต่างๆดัง กล่าวจะทาให้ทราบถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อ จำกัดซึ่งจำเป็นต่อการแก้ไขปรับปรุง หรือ การกาหนดบทบัญญัติขึ้น ใหม่เพื่อการฟื้นฟูเมืองที่มีความเหมาะสมสำหรับประเทศไทยต่อไป 

htab-group