แหล่งความรู้

10 เมษายน 2013
      เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนคือหัวใจของการจัดการ ชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการ เพื่อเจรจาหาข้... อ่านเพิ่มเติม
10 เมษายน 2013
     การฟื้นฟูเมืองมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการโดยอาศัย บทบัญญัติ ทางกฎหมาย ซึ่งนอกจากกฎหมายผังเมืองซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 แล้ว ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่อา... อ่านเพิ่มเติม
10 เมษายน 2013
     การรองรับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของมหานคร และ เมืองขนาดใหญ่ โดยทั่วไปสามารถกระทําได้โดยการเพิ่มความหนาแน่นของ ประชากรในเขตเมืองชั้นในและโดยการเพิ่มพื้นที่เมืองให้ขยาย... อ่านเพิ่มเติม

หน้า