ขอเชิญทุกท่านร่วมกันถกเถียงและหาคำตอบในการอภิปรายสาธารณะ Grand Bangkok – Grand Paris : Inclusive Cities ผ่านโครงการฟื้นฟูเมือง “กรุงเทพฯ250” และ “กร็อง ปารี” (le Grand Paris Plan)

 

 

ด้วยปัจจุบันที่ประชากรโลกเกินกว่าครึ่งอาศัยอยู่ในเมือง เมืองจึงกลายเป็นพื้นที่แห่งการปะทะสังสรรค์ของกลุ่มคนที่แตกต่างทั้งทางเพศ วัย เชื้อชาติ ภาษา ชนชั้น สถานภาพ ตลอดจนวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้และความเชี่ยวชาญต่างๆ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนอย่างเข้มข้นระหว่างความหลากหลายเหล่านี้จึงนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรูปแบบใหม่ของเมือง

แต่ในขณะเดียวกัน ความหลากหลายก็แฝงนัยยะของความแตกต่างทางความคิด ความต้องการ และโครงการพัฒนาที่มักขัดแย้งกันอยู่เสมอ เมืองอีกนัยหนึ่งจึงเป็นพื้นที่แห่งการเผชิญหน้าและเจรจาต่อรองของกลุ่มคนต่างๆในสังคม การกีดกันคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกจากโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรของเมืองและผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างไม่เป็นธรรม มักนำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำ ที่มักลุกลามสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในที่สุด

ภายใต้ความท้าทายดังกล่าว “เมืองทั่วถึง” (inclusive cities) จึงกลายเป็นประเด็นถกเถียงสำคัญ ที่แม้ว่ายังเป็นแนวคิดที่มีความลื่นไหลและมีการอภิปรายจากหลายมุมมอง แต่สาระสำคัญคือการสร้างกระบวนการพัฒนาที่เปิดกว้างและตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนที่หลากหลายในเมือง โดยไม่ละทิ้งกลุ่มคนใดในสังคมไว้เบื้องหลัง หรือจะกล่าวให้เจาะจงก็คือ การสร้างโอกาสให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการสาธารณะ (public goods/service) ได้อย่างเสมอภาค อาทิ พื้นที่โล่ง สวนสาธารณะ สถานีขนส่งมวลชน ตลอดจนสาธารณูปโภคทางปัญญา อันวางอยู่บนหลักการสิทธิมนุษยชนและสังคมประชาธิปไตย

การฟื้นฟูเมืองจึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างเมืองทั่วถึง ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่เมืองที่มีความเสื่อมโทรมทั้งกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สู่ย่านที่มีคุณภาพและความหมาย สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในระดับต่างๆ ของผู้คนในพื้นที่สาธารณะ ให้อยู่ร่วมกันและพึ่งพากันอย่างผสมกลมกลืน รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของคนทุกกลุ่ม - คำถามคือ เราจะทำความเข้าใจกับความซับซ้อน หลากหลาย ตลอดจนพลวัตของพื้นที่และกลุ่มคนต่างๆ ในเมือง และเชื่อมโยงสู่กระบวนการวางแผนและจัดการเมืองได้อย่างไร?

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันถกเถียงและหาคำตอบในการอภิปรายสาธารณะ << Grand Bangkok – Grand Paris: Inclusive Cities >> กับผู้บริหารเมือง นักเศรษฐศาสตร์ นักผังเมือง และสถาปนิกผังเมือง จากกรุงเทพมหานครและกรุงปารีส สองมหานครแห่งความหลากหลาย ผ่านโครงการฟื้นฟูเมือง “กรุงเทพฯ250” และ “กร็องปารี” (le Grand Paris Plan) ซึ่งล้วนมี “พื้นที่ริมแม่น้ำ” เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะสร้างให้เกิดเป็นพื้นที่ทั่วถึง (inclusive space) สำหรับทุกคน

 

 

More than half of the world's population now lives in urban areas. Cities have become platforms for interaction among people who are different on the grounds of sex, age, ethnic origin, mother tongue, social class, and status; as well as cultural background, value, belief, attitude, knowledge, and area of expertise. An intense level of connectivity and exchanges within this diversity brings about creativity and innovation, a major driver of socio-economic development of a modern city.

At the same time the diversity implies dissimilarity of thoughts and needs, which usually leads to conflicts in the execution of an urban development project. In this case a city becomes a space of confrontation and negotiation among people in the society. Exclusion of any groups from the resources that a city presents or failure to fairly distribute development benefits can usually aggravate inequality that might develop into an economic, social, and political crisis.

In view of this challenge, the concept of “inclusive cities” has been the focus of considerable controversy. The concept is still evolving and has been debated from various points of view. However, the essence of the issue remains that a development process that is open and responsive to the needs of all diverse groups living in the city must be put in place. The process must not exclude any certain groups. More specifically, it must entitle everyone to an equal access to public goods and services such as open space, public park, mass transit station, and intellectual development infrastructure, without discrimination, which is under the fundamental principles of human rights and democracy.

Urban regeneration offers an opportunity for realization of an inclusive city through transformation of rundown urban spaces in all their physical, economic, and social aspects into quality and meaningful spaces. It can create a public space that is conducive for many levels of social interactions among urban people. The new environment can encourage harmonious co-existence among people and provide livelihood opportunities for all. The questions are: How can we understand the complexity, diversity, and dynamic of different urban spaces and various groups of people? How can we connect that understanding with the urban planning and management process?

We invite you to discuss and deliberate on the issues at our public debate << Grand Bangkok – Grand Paris: Inclusive Cities >> Meet with urban administrators, economists, urban designers, urban architects from Bangkok and Paris, the cities of diversity, under the Bangkok250” projectand le Grand Paris Plan” project. The two projects similarly aim at making riverfront spaces” a strategic tool to create an inclusive city for all.  

 

 

โดยงานเสวนาจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00-21.45 น.  ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้นเอ็ม สมาคมฝรั่งเศส

ไม่เสียค่าใช้จ่าย / ที่นั่งมีจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า ที่คุณพลอย โทร 0-2670-4292 หรือ อีเมล์ asst.admin@irasec.com 

 

และสำหรับท่านที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ “Grand Bangkok – Grand Paris: Inclusive Cities” นิทรรศการจะจัด ณ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ (Alliance Francaise) ตั้งแต่วันที่ 19-26 พ.ย.58

 

 

จัดโดย :   สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส / สถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย / สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ / ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง / โรงเรียนสถาปัตยกรรมแห่งชาติเบลล์วิลล์