ปั่นตามตรอก ออกตามย่าน

กิจกรรมปั่นตามตรอก ออกตามย่าน จัดขึ้นเมื่อ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ชุมชนย่านกะดีจีน คลองสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สมัครทั้ง 6 ท่านมีส่วนร่วมในการออกแบบและได้ลงมือทำกิจกรรมจริงร่วมกับประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน และภาคีพัฒนาภายนอก อีกทั้งยังส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่าน หรือเสริมศักยภาพย่านในด้านต่างๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และด้านกายภาพ นอกจากนั้นยังประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมเลือกผู้จัดการศูนย์ชุมชนย่านฯ แก่ชาวย่าน และสาธารณะ

โดยภายในกิจกรรมประกอบไปด้วยการปั่นจักรยานเพื่อทัศนาย่าน และรับฟังข้อมูลจากวิทยากรประจำย่าน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวผู้สมัครทั้ง 6 ท่านบทบาทหลักในการดำเนินงานทุกขั้นตอน อาทิ การออกแบบกิจกรรม การประสานงาน และการประชาสัมพันธ์ โดยมีทีมคณะทำงานของ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาสนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรรมให้บรรลุผล และช่วยดูแลความคืบหน้าของการดำเนินงานในส่วนต่างๆ

นอกจากนั้น ยังมีเสวนาแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามของผู้สมัครทั้ง 6 ท่าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักผู้สมัครมากขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการเลือกผู้จัดการศูนย์ชุมชนย่านฯที่ถึงเป็นกิจกรรมสำคัญของโครงการ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานทั้ง จากภายใน และนอกย่าน จำนวนทั้งสิ้น 50 คน