สู่เมืองเดินสบายของทุกคน

           ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “สู่เมืองเดินสบายของทุกคน” ที่ชวนคนมาสำรวจย่านผ่านทั้งการเดิน ฟังการบรรยาย และร่วมเสวนากันในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ Fabcafe Bangkok อารีย์

 

                งานในครั้งนี้ชวนทุกคนมาฟังเรื่องความฝันของคนกรุงเทพฯ ผ่านหัวข้อ “กรุงเทพ – ความฝัน – การเดินทาง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และหัวหน้าโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี ในการฉายภาพความจริงของกรุงเทพฯ กับโอกาสที่ไม่ถูกพูดถึงอย่าง “การเดินเท้า” ต่อด้วยการบรรยายหัวข้อ “บทสนทนาระหว่างผู้คนและพื้นที่ อารีย์-ประดิพัทธ์” โดยคุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้จัดการโครงการฯ และคุณนลินี ฐิตะวรรณ  นักวิจัยทางสังคมโครงการฯ ผู้เป็นชาวย่านด้วย ที่จะมาบอกเล่าถึงผลการศึกษาเบื้องต้นของย่านฯ ปิดท้ายด้วยการเสวนาหัวข้อ “AREE YOU READY?” อารีย์พร้อมหรือยัง? กับวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ เจ้าของหนังสือ เมือง กิน คน คุณไชยา โชติวรรธกวณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพญาไท คุณเจษฎ์ บุญเรืองรอด จากบริษัท พาไท วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และคุณสุวรรณา คำวงค์ปิน ผู้ค้าในย่านฯ ดำเนินรายการโดย คุณโตมร ศุขปรีชา นักคิด-นักเขียนแห่งยุค ในงานยังมีนิทรรศการที่บอกเล่าที่มา ความสำคัญ รายละเอียด และผลการศึกษาของโครงการฯ 

 

 

 "กรุงเทพ-ความฝั น-การเดินทาง" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และหัวหน้าโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี

 

 

"บทสนทนาระหว่างผู้คนและพื้นที่ อารีย์-ประดิพัทธ์" โดยคุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้จัดการโครงการฯ และคุณนลินี ฐิตะวรรณ นักวิจัยทางสังคมโครงการฯ ผู้เป็นชาวย่านด้วย 

   งานในครั้งนี้ยังชวนทุกคนออกไปสำรวจย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นย่านที่กำลังเปลี่ยนแปลงเป็นย่านชิคๆ สำหรับวิถีชีวิตคนเมืองสมัยใหม่ แต่นั่นเป็นแค่เพียงด้านเดียวเท่านั้น เพราะว่าย่านนี้ยังมีอะไรอีกมากมายที่น่าค้นหาผ่านกิจกรรม “เดิน ส่อง ย่าน” ที่ บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด ร่วมจัดผ่าน 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 Walkability Test: เดินให้เห็น เส้นทางที่ 2 Historical Walk: เดินใหม่ไปเก่า และเส้นทางที่ 3 Dynamic Walk: เดินแล้วเปลี่ยน    

 

บรรยากาศกิจกรรม "เดิน ส่อง ย่าน"

 

บรรยากาศกิจกรรม "เดิน ส่อง ย่าน"

 

 

บรรยากาศกิจกรรม "เดิน ส่อง ย่าน"

โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี (GoodWalk) เป็นโครงการที่ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ดำเนินการศึกษาตั้งแต่กลางปี 2557 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินของผู้คนในพื้นที่เมืองในชีวิตประจำวัน ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่นำร่องเพื่อเป็นตัวอย่างการพัฒนาเมืองเดินดีให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาในระยะที่ 3 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการออกแบบเชิงกายภาพสำหรับการปรับปรุงพื้นที่นำร่อง (อารีย์-ประดิพัทธ์ สีลม-สาทร และกะดีจีน-คลองสาน) สำหรับใช้เป็นกรอบการดำเนินการและแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ต้นแบบเมืองเดินได้-เมืองเดินดีของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการต่อยอดไปยังพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทยต่อไป    ปัจจุบันดำเนินการศึกษาในพื้นที่อารีย์ ประดิพัทธ์โดยทำการสำรวจทั้งด้านกายภาพ สภาพปัญหาทางเดินเท้า พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้พื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ผ่านมา ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินโครงการในระยะที่ 1 และ 2 เสร็จสิ้นแล้ว โดยโครงการระยะที่ 1 คือ การศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนที่ดัชนีชี้วัดศักยภาพการเข้าถึงสาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินเท้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนโครงการระยะที่ 2 คือ การศึกษาและพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพการเดินเท้า (เมืองเดินดี) ของพื้นที่ตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร และแผนที่ศักยภาพการเข้าถึงฯ ในพื้นที่เมืองสำคัญของประเทศไทย จำนวน 24 เมือง ปัจจุบัน ศูนย์ฯ ได้พัฒนาเว็บไซต์ GoodWalk.org เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการในระยะที่ 1 และ 2 สู่สาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ www.facebook.com/GoodwalkThailand และร่วมแชร์ประสบการณ์การเดินเท้าพร้อมติดแฮชแท็ก #GoodWalkThailand เพื่อร่วมติดตามการเปลี่ยนแปลงเมืองที่จะเกิดขึ้นผ่านการสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการเดินเท้าไปกับเรา

 

ท่านสามารถเดินตามรอยกับกิจกรรม "เดิน ส่อง ย่าน" หรือผ่าน QR CODE ด้านล่าง