แนะนำนักศึกษาฝึกงานที่ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง

1. นายจิรวัฒน์ ผดุงวรศาสตร์ นิสิตฝึกงานระดับป.โท (ปี 2)   

The Faculty of architecture, building and planning, University of Melbourne, Australia

(ระยะเวลาฝึกงาน ธ.ค. 58 - ม.ค. 59)

 

 

 

2. นายจักรกฤษณ์ มีญาณเยี่ยม นิสิตฝึกงานระดับป.ตรี (ปี 4)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)

(ระยะเวลาฝึกงาน ม.ค. 59 - เม.ษ. 59)

 

 

 

3. นางสาวณัฐธยาน์ เจริญอ่วม นิสิตฝึกงานระดับป.ตรี (ปี 4)                                            

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะเวลาฝึกงาน ม.ค. 59 - เม.ษ. 59)

 

 

 

4. นางสาวจริยาพร เพียนปราบทุกข์ นิสิตฝึกงานระดับป.ตรี (ปี 4)

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะเวลาฝึกงาน ม.ค. 59 - เม.ษ. 59)