โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี ระยะที่ 2 “แค่ เดินได้ไม่พอ ต้องขอเดินดี”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ด้วยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงานการนำเสนอผลงานโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี ระยะที่ 2 โดยมี หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร  ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน

กรุงเทพฯ ได้ก้าวเข้าสู่ ศตวรรษที่ 3” ที่เมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จากระบบเรือ สู่ล้อ และในปัจจุบันคือ รางในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ใช้งบประมาณ 1 ล้านล้านบาท ในการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้า 12 สาย ได้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตามแนวสายราง ส่งผลให้คนเริ่มกลับเข้าเมืองและมีวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ไม่เคยขึ้นมาก่อน

การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเมืองให้ส่งเสริม การเดินเท้าจึงเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์หลักของการฟื้นฟูกรุงเทพฯ เพื่อให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่ามหาศาล เกิดความคุ้มค่าและเอื้อการพัฒนาอย่างทั่วถึง (inclusive development) คือ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจให้คนทุกกลุ่มในเมือง

จากผลการศึกษาของ Good Walk Thailand (ระยะที่ 1) ชี้ชัดว่าพื้นที่เมืองของกรุงเทพฯ ที่เราสามารถ เดินได้นั่นคือใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพารถยนต์ เพราะจุดหมายปลายทางในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าที่เรียน ที่ทำงาน ที่จับจ่าย รวมถึงบริการสาธารณะต่างๆ เช่น สถานีขนส่งมวลชน สวนสาธารณะ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ กระจายตัวอยู่ใน ระยะที่เดินถึงคิดเป็นกว่า 60 % ของพื้นที่เขตเมืองชั้นใน อาทิ ย่านรัตนโกสินทร์ ย่านสยาม-ปทุมวัน ย่านสีลม-สาทร ย่านบางรัก ย่านอนุสาวรีย์ชัยฯ ย่านกะดีจีน-คลองสาน ย่านเยาวราช-สำเพ็ง ฯลฯ

ถึงกระนั้น สภาพแวดล้อมเมืองที่แค่เดินได้ อาจไม่เพียงพอในการเปลี่ยนกรุงเทพฯ หากต้อง เดินดีนั่นคือ น่าเดิน เพราะมีองค์ประกอบของเมืองที่เป็นมิตร ไม่ว่าคุณภาพทางเท้า ร่มเงา แสงสว่าง สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินเท้า ฯลฯ

โดยภายในงานมีการนำเสนอผลการศึกษาโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ระยะที่ 2 ที่วัตถุประสงค์หลักคือ พัฒนา ตัวชี้วัด สภาพแวดล้อมที่เดินดีของกรุงเทพฯ หรือ “Bangkok Good Walk Index” รวมทั้งผลการสำรวจ ย่านเดินดี ของกรุงเทพฯ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดเสวนา หัวข้อ “แค่ เดินได้ไม่พอ ต้องขอเดินดี” ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้นำทางความคิดจากย่านต่าง ๆ ได้แก่ หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ ประธานจัดงานเทศกาลบางกอกแหวกแนว ที่สร้างสรรค์ความมีชีวิตชีวาให้กับย่านรัตนโกสินทร์ พลตรี นายแพทย์สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร. ที่ขับเคลื่อนผลักดันให้โยธี-ราชวิถีเป็นย่านโรงพยาบาลและ ราชการยุคใหม่ที่เป็นมิตรต่อคนเดินเท้า คุณปรีห์กมล จันทรนิจกร เจ้าของ Ma:D Hub ที่ฝันอยากให้ทองหล่อ-เอกมัยเป็นย่านกำหนดความนิยม (trend-setter) ที่เข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้า   

 

          โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี (GoodWalk) เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC) ดำเนินการศึกษาตั้งแต่กลางปี 2557 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินของผู้คนในพื้นที่เมืองในชีวิตประจำวัน ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่นำร่องเพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาเมืองเดินดีให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยที่ผ่านมา ทางศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ได้ดำเนินการโครงการในระยะที่ 1 โดยทำการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนที่ดัชนีชี้วัดศักยภาพการเข้าถึงสาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินเท้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขณะนี้โครงการได้อยู่ระหว่างการดำเนินงานในระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการศึกษาและพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพการเดินเท้า (เมืองเดินดี) ของพื้นที่ตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร และแผนที่ศักยภาพการเข้าถึงฯ ในพื้นที่เมืองสำคัญของประเทศไทยจำนวน 24 เมือง  ซึ่งปัจจุบัน ศูนย์ฯ ได้พัฒนาเว็บไซต์ GoodWalk.org เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการในระยะที่ 1 และ 2 สู่สาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว