UddC in 2017

 

UddC in 2017

 

ในปี 2017 ที่ผ่านมาUddC ได้มุ่งหน้าทำตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่จะเป็นแกนกลางเชื่อมต่อภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้จากการปฏิบัติ และสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเมืองเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง โดยมีการดำเนินการทั้งการศึกษาวิจัย การบริการวิชาการในด้านการวางผังและออกแบบ และการสร้างองค์ความรู้ทั้งในเชิงการจัดกิจกรรมสัมมนา และการเผยแพร่บทความต่างๆ ...

 

 

โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี

        โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ได้ก้าเข้าสู่ระยะที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการออกแบบเชิงกายภาพสำหรับการปรับปรุงพื้นที่นำร่อง (อารีย์-ประดิพัทธ์ / สีลม-สาทร / กะดีจีน-คลองสาน) สำหรับใช้เป็นกรอบการดำเนินการและแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ต้นแบบเมืองเดินได้-เมืองเดินดีของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการต่อยอดไปยังพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทยต่อไป

 

        ในปีที่ผ่านมา ได้เน้นการศึกษาในพื้นที่อารีย์ ประดิพัทธ์เป็นพื้นที่แรก โดยทำการสำรวจทั้งด้านกายภาพ สภาพปัญหาทางเดินเท้า พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้พื้นที่ และได้จัดกิจกรรมในพื้นที่อย่าง Walking is Talking: The Science and Philosophy of Walking เมื่อการเดินคือบทสนทนาระหว่างพวกเรากับเมือง และงาน สู่เมืองเดินสบายของทุกคน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

 

 

โครงการศูนย์ข้อมูลชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน

        ก้าวใหม่ของการอนุรักษ์ย่านกะดีจีน-คลองสานที่สำคัญในปีนี้ คือ การเปิดให้ชาวย่านและภาคีพัฒนาได้ใช้สิทธิเลือกผู้จัดการศูนย์ชุมชนย่านฯ ผ่านกิจกรรม “ร่วมใช้สิทธิเลือกผู้จัดการศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน” ซึ่งเป็นโอกาสที่ให้ชาวย่านและภาคีพัฒนาสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาของย่านด้วยตนเองบนหลักการประชาธิปไตย ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นการขยายเพดานอนุรักษ์ที่จับต้องได้

        นอกจากนี้ ระหว่างปียังมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนอีกหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรมปั่นตามตรอกออกตามย่าน กิจกรรมนักข่าวชาวย่าน และนอกจากนั้นยังมีการนัดหมายการประชุมชาวย่านทุกเย็นวันพุธที่ 3 ของเดือน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในปี 2018 ต่อไป

 

 

 

โครงการเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ

        โครงการเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ ให้ UddC เป็นผู้วางผังและออกแบบ ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่แล้วเสร็จในปี 2017 โดยเป็นการเสนอแนวคิดสำหรับการพัฒนาพื้นที่สวนหลวง-สามย่านของจุฬาฯ ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบทั้งในด้านเมืองสุขภาวะ ธุรกิจ-สังคม และเมืองอัจฉริยะ ของกรุงเทพมหานคร

        โครงการฯ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการประกวดออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities – Clean Energy) ที่จัดโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย

 

โครงการทดลองพัฒนาแผนที่มลพิษทางเสียง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

        โครงการทดลองพัฒนาแผนที่มลพิษทางเสียง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจุดมุ่งหมายในการประยุกต์ใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์พลเมืองที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล  โดยปีที่ 2017 โครงการฯ ได้นำเสนอบทความทางวิชาการในโครงการการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2560: เมืองนวัตกรรม และได้ทดลองการเก็บข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  

        นอกจากโครงการสำคัญต่างๆ ข้างต้นแล้ว ตลอดปี 2017 ที่ผ่านมา uddc ได้ดำเนินการจัดประชุมเสวนาทางวิชาการในหลากหลายโอกาส โดยเริ่มจากช่วงเดือนมกราคมด้วยการจัดประชุมนานาชาติในหัวข้อ “Urban Governance in the Network Society: France, Thailand and Japan” ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านผังเมืองในประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองที่เกี่ยวข้องกับ ธรรมาภิบาลของเมืองและ สังคมเครือข่ายโดยนักวิชาการและนักปฏิบัติจากสาขาต่างๆ อาทิ Urban Policy, Urban Spatial Planning, Urban Big Data and Computing, Urban Advocacy

        อีกทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ INTERNATIONAL URBAN DESIGN WORKSHOP Integrated studio project 2 ในหัวข้อ “High Density with Quality” ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนั้นยังมีการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานจุฬาฯ วิชาการ 60 ในเดือนมีนาคม ร่วมเสวนาในงาน "International Open Data Day 2017 and Big Data Conference” ในเดือนมีนาคม และงานสัมมนาวิชาการประจาปี 2560ฟื้นเศรษฐกิจ ปฏิรูปรัฐ ด้วยปฏิวัติข้อมูลจัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 

 

 

และปี 2017 เป็นปีที่มีกระแส และแรงกระเพื่อมเรื่องเมืองในสื่อต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จากการจัดทำคอลัมน์ที่ชี้ประเด็นเกี่ยวกับเมืองโดยสื่อออนไลน์ชื่อดังหลายเจ้า รวมถึงสื่อโทรทัศน์ที่หันมาตีแผ่เรื่องเมืองมากขึ้น โดย UddC ได้รับเชิญให้ร่วมพูดคุย หรือสัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวในหลายวาระ อาทิ การให้สัมภาษณ์ของ ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการUddC ในรายการ InHerView ช่อง Voice TV ที่เป็นที่มาของวลี “จน อ้วน โสด” หรือประเด็นร้อนที่ถูกหยิบยกมาพูดถึง อย่างการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ที่ทาง ผศ.ดร.นิรมล ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง BBC กับหัวข้อ Street food: Thai foodies defend Bangkok vendor culture

คาดว่าในปี 2018 ประเด็นเรื่องเมืองยังคงเป็นที่ถูกจับตามองของสังคมต่อไป UddC ยังคงต้องเดินหน้าตามพันธกิจเช่นที่ผ่านมา โดยในช่วงต้นปีจะมีกิจกรรมที่ UddC ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Shell ในการจัดงาน “Make the Future Thailand 2017” และยังคงมีกิจกรรมต่างๆ ของโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี และโครงการศูนย์ข้อมูลชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน อย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถติดตาม

ความคืบหน้าการดำเนินงานได้ทาง www.facebook.com/uddcbangkok

 

 

 

1