About Us Tab 2 (Thai)

วิสัยทัศน์

 

" แกนกลางเชื่อมต่อภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง
เพื่อนำโครงการฟื้นฟูเมืองสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม มีคุณภาพและยั่งยืน "

 

พันธกิจ

1. ประสานงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ทั้งในและนอกประเทศ
UddC ต้องดำเนินการประสานงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองเป็นพันธกิจหลัก เนื่องจากการนำโครงการฟื้นฟูเมืองสู่การปฏิบัตินั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป

2. สร้างสรรค์พื้นที่นำร่องต้นแบบของการฟื้นฟูเมืองที่เป็นรูปธรรม และสามารถทำซ้ำได้
UddC ต้องผลักดันโครงการการฟื้นฟูเมืองในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ได้ศึกษาไว้ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์พื้นที่นำร่องต้นแบบของการฟื้นฟูเมืองที่เป็นรูปธรรม และเป็นต้นแบบในการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงสำหรับพื้นที่อื่นๆ ในโอกาสต่อๆ ไป

3. รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้จากการปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกในการเสนอแนะทิศทางการออกแบบและพัฒนาเมืองของประเทศไทย
UddC ต้องรวบรวมประสบการณ์และบทเรียนจากการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้สำหรับการดำเนินการโครงการฟื้นฟูเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเผยแพร่องค์ความรู้นี้แก่สาธารณะ

4. ร่วมผลิตบุคลากรทางด้านการออกแบบและพัฒนาเมือง
UddC ต้องบูรณาการโครงการฟื้นฟูเมืองที่ได้ดำเนินการอยู่เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการออกแบบและพัฒนาเมืองสำหรับตอบสนองความต้องการของสังคมในอนาคตต่อไป

 

ยุทธศาสตร์

1. สร้างกระบวนการร่วมหารือในการออกแบบวางผังเพื่อการฟื้นฟูเมือง เพื่อประโยชน์ในเชิงกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่

2. ผลักดันให้เกิดต้นแบบของการฟื้นฟูเมือง ที่สามารถเป็นตัวอย่างแก่สังคมได้ ทั้งในเชิงกลไก และผลลัพธ์

3. ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงชุมชน เพื่อการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างมีคุณภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ

4. เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเมือง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม

5. บูรณาการร่วมกับภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรที่สามารถตอบรับความต้องการของสังคมในอนาคต

6. สื่อสารสาธารณะ เพื่อให้ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองเห็นประโยชน์ของการฟื้นฟูเมืองร่วมกัน

7. ยกระดับรูปแบบองค์กรให้เป็นองค์กรกิจการเพื่อสังคม

 

ความท้าทายของ UddC

เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและจำนวนบุคลากร ในระยะแรก UddC จะเน้นการดำเนินการโครงการนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ โครงการฟื้นฟูเมืองที่ UddC ดำเนินการนั้นจะต้องถูกนำมาสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเป็นโครงการต้นแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ต่อไปได้

UddC จะต้องเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์จริงที่ได้จากการดำเนินการโครงการฟื้นฟูเมืองให้แก่ประชาชนในวงกว้าง  และพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการนำความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นมาเสริมในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อผลิตบุคลากรด้านการออกแบบและพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมในอนาคตต่อไป
นอกจากนั้นแล้ว UddC ยังต้องพัฒนารูปแบบขององค์กร ให้เป็น "องค์กรกิจการเพื่อสังคม" (Social Enterprise) ในอนาคต เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองในวงกว้าง ด้วยงบประมาณการดำเนินการของตนเองได้