About Us Tab 3 (Thai)

บริการของเรา
UddC ให้บริการที่หลากหลายดังต่อไปนี้

1. ประสานงาน และสร้างกระบวนการร่วมหารือระหว่างภาคียุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงาน องค์กร และสถาบันในภาคส่วนต่างๆ ให้ร่วมกันทำงานอย่างครบวงจร และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกทิศทางการพัฒนาเมืองที่เหมาะสม

2. ให้คำปรึกษา ออกแบบวางผัง และบริหารจัดการ เพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติ โดยการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมไปถึงประสานงานเพื่อส่งมอบผังและแผนงานให้แก่หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

3. เชื่อมโยงโครงการฟื้นฟูเมืองเข้ากับการเรียนการสอน ด้วยการสร้างพื้นที่สาธิตสาธารณะ โดยให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถร่วมคิดและพัฒนาไปด้วยกันได้

4. จัดการประชุมทางวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเมืองทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

5. เป็นแหล่งความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาเมืองที่ได้จากประสบการณ์จริง โดยให้บริการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

6. เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม ประชุม และสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเมือง และเป็นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในแวดวงการออกแบบและพัฒนาเมืองไปพร้อมๆ กัน

ใครใช้บริการเราได้บ้าง?
UddC ให้บริการต่างๆ แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเมือง โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

 

1. ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

หน่วย งานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริหารจัดการเมือง การพัฒนาสุขภาวะของประชาชน รวมทั้งเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่กลางใจเมือง

 

2. ภาคเอกชน

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจคมนาคมและขนส่งมวลชน และธุรกิจอื่นที่มีความสนใจในการฟื้นฟูเมือง

 

3. ภาคการศึกษา

สถาบันที่มีหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเมือง

 

4. ภาคประชาสังคม

สมาคม มูลนิธิ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่มีความสนใจในการฟื้นฟูเมือง รวมถึงชุมชน และสถาบันทางศาสนาต่างๆ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการฟื้นฟูเมือง