About Us Tab 4 (Thai)

ในปัจจุบัน การฟื้นฟูเมืองด้วยการออกแบบเป็นกระบวนการที่ได้รับการยอมรับในมหานครและเมืองใหญ่ทั่วโลก  ในหลายเมืองมีการตั้งศูนย์การออกแบบเมืองขึ้นมาเพื่อดำเนินการโครงการฟื้นฟูเมือง ศูนย์การออกแบบเมืองทั่วโลกมักจะมีการร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าศูนย์การออกแบบเมืองแต่ละแห่งจะมีวิธีการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาที่แตกต่างกันไป แต่ทุกแห่งมีจุดร่วมที่เหมือนกัน 3 ประการคือ

1. ศูนย์ฯ เหล่านี้ต่างเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน

2. มีความรู้ทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาสนับสนุน

3. ที่ตั้งของศูนย์ที่จะอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงง่ายด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของเมือง

UddC พร้อมที่จะเป็นช่องทางสื่อสารเชื่อมโยง ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับศูนย์ออกแบบเมืองทั่วโลก เพื่อประโยชน์ของการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองในประเทศไทย