การประชุมภาคียุทธศาสตร์สะพานปลา

            ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองจัดการประชุมภาคียุทธศาสตร์สะพานปลาขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 และครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556  

1)  การประชุมภาคียุทธศาสตร์สะพานปลาครั้งที่ 1

วัตถุประสงค์

การประชุมจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวต่อโครงการพัฒนาฟื้นฟูย่านสะพานปลา กรุงเทพฯ แบบพหุภาคี กับเจ้าของที่ดินรายใหญ่และภาคีที่ร่วมดำเนินงาน

ภาคีที่ร่วมดำเนินงาน

            การดำเนินงานของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และสำหรับการประชุมในครั้งนี้เหล่าภาคีที่มาร่วมประชุมมีดังนี้

-    กรมทางหลวงชนบท

-    วัดยานนาวา

-    บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

-    วัดสุทธิวราราม

-    สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

-    บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ผลของการดำเนินงาน

            ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ล้วนเห็นด้วยกับข้อเสนอโครงการพัฒนาฟื้นฟูย่านสะพานปลา กรุงเทพฯ แบบพหุภาคี ที่ทางศูนย์ ฯ ได้นำเสนอ โดยหลังจากนี้กระทรวงการคลังจะเป็นเจ้าภาพโครงการฯ โดยมีศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) เป็นฝ่ายคอยติดต่อประสานงานภาคียุทธศาสตร์ต่างๆ

 

2)  การประชุมภาคียุทธศาสตร์สะพานปลาครั้งที่ 2

วัตถุประสงค์

1)         นำเสนอและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวต่อโครงการพัฒนาฟื้นฟูย่านสะพานปลา กรุงเทพฯ แบบพหุภาคี กับเจ้าของที่ดินรายย่อยและภาคีที่ร่วมดำเนินงาน

2)         การหาแนวทางการสร้างความร่วมมือในการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม

3)         รับฟังความเห็นต่อการพัฒนาฟื้นฟูย่านสะพานปลาจากเจ้าของที่ดินรายย่อย

ภาคีที่ร่วมดำเนินงาน

            การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินรายย่อยบริเวณซอยเจริญกรุง 56-58 และผู้อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่ อาทิ ชุมชนสวนหลวง ซอยเจริญกรุง 57 มาร่วมประขุม

ผลของการดำเนินงาน

        ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับการออกแบบพหุภาคีและกระบวนการร่วมหารือที่นำเสนอโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง   การออกแบบและพัฒนาของที่ดินควรคำนึงถึงสังคมและการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในพื้นที่เป็นหลัก ทั้งนี้การพัฒนาที่ดินแปลงย่อยอาจใช้เวลาจากการทำความเข้าใจและการได้มาซึ่งการยอมรับจากเจ้าของที่ดิน 

 

 

Referenced Project: 
โครงการริมน้ำยานนาวา
Progress Date: 
พุธ, ตุลาคม 1, 2014