การประชุมภาคียุทธศาสตร์ครั้งที่ 3

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ได้จัดการประชุมภาคียุทธศาสตร์ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557  โดยมีวัตถุประสงค์


วัตถุประสงค์

การประชุมจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอความคืบหน้าของข้อเสนอโครงการพัฒนาฟื้นฟูย่านสะพานปลาแบบพหุภาคี ระยะที่ 2

ผู้เข้าร่วมประชุม

-   เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้แก่  กรมทางหลวงชนบท  , วัดยานนาวา ,บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด, วัดสุทธิวราราม,   สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) , เจ้าของที่ดินรายย่อยบริเวณซอยเจริญกรุง 56-58  และผู้อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่ อาทิ ชุมชนสวนหลวง ซอยเจริญกรุง 57

-    ชุมชนและองค์กรภาคประชาสังคม  ได้แก่ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยชุมชนเจริญกรุง 66 และชุมชนสวนหลวงเป็นต้น

-    หน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการวางแผนและพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  ได้แก่ สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร,  สำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และกรมเจ้าท่า เป็นต้น

-    หน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะและสังคม  ได้แก่ สสส.

-    หน่วยงานที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาเมืองและอสังหาริมทรัพย์  ได้แก่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด (มหาชน) และกลุ่ม ทีซีซี เป็นต้น

-    ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและออกแบบได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  มหาวิทยาลัยศิลปากร และบริษัท ฉมา จำกัด

 

ผลของการดำเนินงาน

 

            ผู้เข้าร่วมประชุมต่างลงความเห็นให้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำย่านสะพานปลาเพื่อปรับปรุงเป็นทางเดิน ทางจักรยาน และพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชน และให้ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองทำหน้าที่ประสานงานจัดตั้ง คณะทำงานเฉพาะกิจ การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเพื่อร่วมกันวางแผนแม่บทและผังรายละเอียดในการก่อสร้างทางเดินริมน้ำและปรับปรุงพื้นที่ต่อเนื่อง

 

Referenced Project: 
โครงการริมน้ำยานนาวา
Progress Date: 
อังคาร, ตุลาคม 21, 2014