การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ (Taskforce)

           จากผลการดำเนินงานในการจัดประชุมภาคียุทธศาสตร์ครั้งที่ 3  ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นในระหว่างวันที่26 พฤศจิกายน 2557 ถึง 21 มกราคม2558 รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

         

 

วัตถุประสงค์

1.       จัดทำผังแม่บทพื้นที่ริมน้ำ ที่สามารถนำไปดำเนินการก่อสร้างจริงได้ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคียุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.       จัดเวทีให้ภาคียุทธศาสตร์ได้สนับสนุนข้อมูล ให้ความเห็นต่อผังแม่บทพื้นทีริมน้ำ

3.       เปิดช่องทางการสื่อสารกับผู้มีอำนาจบริหารผ่านผู้แทนทำงานเฉพาะกิจ เพื่อจัดทำผลสรุปผลกระบวนการฯและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

คณะทำงานเฉพาะกิจ การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ

 

            คณะทำงานเฉพาะกิจฯ ประกอบด้วย ตัวแทนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเจ้าท่า/กรุงเทพมหานคร (สำนักการระบายน้ำ และสำนักผังเมือง)/ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลของการดำเนินงาน

 

การประชุมอย่างต่อเนื่องได้นำมาสู่ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ คือ การจัดทำผังแม่บทและผังรายละเอียดในการก่อสร้างทางเดินริมน้ำและปรับปรุงพื้นที่ต่อเนื่องที่ได้รับการยอมรับจากภาคีทุกภาคส่วน และพร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างจริงต่อไป

 

 

Referenced Project: 
โครงการริมน้ำยานนาวา
Progress Date: 
อาทิตย์, มกราคม 11, 2015