การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ จัดทำขึ้นเพื่อให้กลุ่มผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นและออกแบบวางผังพื้นที่ยุทธศาสตร์ในภาพรวม และความต่อเนื่อง ความเชื่อมโยงของกิจกรรม ต่างๆ ในพื้นที่ยุทธศาสตร์

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

            กลุ่มผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย ผู้ใช้งานพื้นที่ที่หลากหลาก แบ่งตามหมวด อาทิ เด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชมรมจักรยาน ภาคประชาสังคม

ผลการดำเนินงาน

 

            ผลการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ คือการได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคียุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการวางแผนและออกแบบโครงการฟื้นฟูเมือง  รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณะถึงความสำคัญของพื้นที่สุขภาวะริมน้ำ

 

Referenced Project: 
โครงการริมน้ำยานนาวา
Progress Date: 
อาทิตย์, มกราคม 11, 2015