การสำรวจพฤติกรรมการเดินเท้าของประชาชนโดยใช้แบบสอบถาม

         ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้จัดทำแบบสอบถามการศึกษารูปแบบและพฤติกรรมการเดินเท้าในชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วัตถุประสงค์

          เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการเดินเท้าใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นด้านระยะทางมาตรฐานของการเดินเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ,  ประเด็นด้านความถี่ในการเข้าถึงสาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินเท้าในชีวิตประจำวัน และ ประเด็นด้านสภาพปัญหาและอุปสรรคในการเดินเท้า

 

กลุ่มตัวอย่าง

          กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 1,111 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถาม และการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของแบบสอบถามออนไลน์

 

ผลสำรวจจากแบบสอบถาม

          จากการสำรวจแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่าง 1,111 คน พบว่ามีสภาพปัญหาที่สำคัญอย่างน้อย 3 ด้านที่ส่งผลกระทบต่อการเดินเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯคือ (1) ปัญหาด้านความปลอดภัยในการเดิน (2) ปัญหาด้านความสะดวกสบายในการเดินและ (3) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการเดินซึ่งเป็นปัญหาที่คนกรุงเทพฯ ต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน และผลักดันให้เลือกการสัญจรรูปแบบอื่นๆ แทนการเดิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ปัญหาในการเดินในกรุงเทพมหานคร

 (1.1) ปัญหาด้านความปลอดภัยในการเดิน

- ปัญหาอันตรายจากอาชญากรรม (ร้อยละ 32.5)

- ปัญหาอันตรายจากอุบัติเหตุบนทางเท้า (ร้อยละ 31.5)

- ปัญหาในการเดินในยามค่ำคืน (ร้อยละ 31.5)

 

(1.2) ปัญหาด้านความสะดวกสบายในการเดิน

- การไม่มีสถานีโดยสารประจำทางในระยะเดินเท้า (ร้อยละ 26.9)

- การท่ีในพื้นที่ไม่มีทางเดินเท้าหรือทางเดินเท้าไม่ต่อเนื่อง (ร้อยละ 21.6)

- ปัญหาทางเท้าเป็นหลุมเป็นบ่อไม่ราบเรียบ (ร้อยละ 18.4)

 

(1.3) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการเดิน

- การที่ไม่มีร้านค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอยู่ระหว่างทาง (ร้อยละ 44)

- ปัญหาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่สวยงามไม่ดึงดูดการเดินเท้า (ร้อยละ 23.3 )

- ความสกปรกของทางเท้ารวมถึงการมีขยะมูลฝอย (ร้อยละ16.8)

(2) ความสำคัญของการเดินสำหรับคนกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้จากการสำรวจแบบสอบถามพบว่าคนทั่วไปให้ความสำคัญกับการเดินทางในชีวิตประจำวันด้วยการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (33.6 %) และยานพาหนะส่วนตัว (31.2%) และการเดินเท้า (24.6%)   ในขณะที่การเดินเท้ามีบทบาทความความสำคัญสำหรับผู้ที่ไม่มียานพาหนะส่วนตัวถึง 31.4%

(4)  ระยะทางเฉลี่ยของคนกรุงเทพมหานคร

 จากการสำรวจพบว่าระยะทางเฉลี่ยที่ไกลที่สุดที่คนกรุงเทพฯพอใจที่จะเดินเท้าไปยังสถานที่ต่างๆคือ 797.6 เมตรหรือ 9.97 นาที ในขณะที่คนญี่ปุ่นเดินได้ 820 เมตร คนอเมริกันเดินได้ 805 เมตร และคนฮ่องกงเดินได้ 600 เมตร

 

Referenced Project: 
โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี
Progress Date: 
พุธ, ตุลาคม 1, 2014