การนำเสนอแนวคิดต่อสำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

  การนำเสนอแนวคิดต่อสำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในวันที่ 2 พ.ค. 2557

         ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองนำเสนอแนวคิดการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางต่อสำนักงานทรัพย์สินฯ ในวันที่ 2 พ.ค. 2557 ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วนหลัก คือ (1) การศึกษาข้อมูลระดับพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ระดับพื้นที่ถนนราชดำเนินกลางและบริเวณโดยรอบ และระดับอาคาร สู่ประเด็นปัญหาและศักยภาพ ตลอดจนโอกาสที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนินกลางและบริเวณโดยรอบ (2) ผลลัพธ์จากกระบวนการร่วมหารือกับภาคียุทธศาสตร์ เพื่อบูรณาการสู่การสร้างวิสัยทัศน์และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราช ดำเนินกลาง รวมทั้งรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่ (Development program) (3) ผังแม่บทการวางแผนพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนินกลางและแนวทางการออกแบบทางกายภาพ และ (4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการนำผังแม่บทไปปฏิบัติ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้รับทราบและเสนอให้มีการดำเนินการศึกษาแนวทางเพื่อผลักดันการพัฒนาโครงการไปสู่รูปธรรม         

                                

                   ภาพการนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

                          ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

Referenced Project: 
โครงการวางแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง
Progress Date: 
ศุกร์, พฤษภาคม 2, 2014