โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระปกเกล้า

main

Introduction

สะพานพระปกเกล้าสกายปาร์ค

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระปกเกล้า

 

 ที่มาและความสำคัญ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า (สะพานด้วน) เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องของผังแม่บทอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน ซึ่งได้รับการเสนอจากภาคีพัฒนาที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการกรุงเทพฯ 250 ระยะที่ 1มีแนวคิดหลักเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลินที่สร้างไม่เสร็จและไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ ให้กลายเป็นทางเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเชื่อมต่อระบบการสัญจรระหว่างฝั่งธนบุรีเข้ากับฝั่งรัตนโกสินทร์ ท่ามกลางสีเขียวของต้นไม้และพืชพันธุ์ที่ให้ความร่มรื่นตลอดเส้นทางสัญจร

ทั้งนี้ พื้นที่โครงการตั้งอยู่บนโครงสร้างรถไฟฟ้าลาวาลิน อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท และกระทรวงคมนาคม โดยคณะทำงานประกอบด้วย สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จึงได้ทำการพัฒนาแนวคิดและเข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า และกระทรวงคมนาคม โดยทุกฝ่ายเห็นว่าเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสาธารณะอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 

(1)สร้างทางเลือกในการสัญจรข้ามแม่น้ำ ด้วยการเดินและจักรยาน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาวะของเมือง

(2)ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ มีจำนวนมาก ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ชาวย่าน นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่โดยรอบบริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำที่มีมากถึง 25 แห่ง

(3)ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับย่านเก่าทั้งฝั่งรัตนโกสินทร์และฝั่งธนบุรี โดยเฉพาะการเชื่อมต่อทางสัญจรสู่พื้นที่ต่อเนื่องบริเวณคลองรอบกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ บริเวณคลองโอ่งอ่าง ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับภูมิทัศน์โดยกรุงเทพมหานคร และย่านอื่นๆ อาทิ คลองถม สะพานหัน พาหุรัด ปากคลองตลาด

(4)ส่งเสริมศักยภาพของจุดเปลี่ยนถ่ายทางเรือที่สำคัญของสะพานพุทธ รวมทั้งสถานีรถไฟฟ้าสะพานพุทธซึ่งเป็นโครงการในอนาคต

(5)สร้างภูมิสัญลักษณ์ (landmark) ใหม่ที่มีชีวิตชีวาและความหมายให้แก่ย่านเมืองเก่าทั้งสองฝั่งแม่น้ำ

 

 

 

ขอบเขตพื้นที่โครงการ

 

      ด้วยตำแหน่งที่ตั้งพื้นที่โครงการเป็นโครงสร้างสะพานรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า การกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการจึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง คือ โครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ปลายสะพานฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี

 

โครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ

โครงสร้างสะพานรถไฟฟ้ายกระดับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้ามีขนาดความยาว 280 เมตร ความกว้าง 8.50 เมตร และมีระยะห่าง 0.80 เมตร จากช่องทางเดินรถสะพานพระปกเกล้าทั้งสองฝั่ง และความสูงคงที่วัดจากระดับพื้นดินที่ 9.00 เมตร เมื่อเทียบกับสะพานพระปกเกล้า   ขาออกอยู่ระดับสูงกว่าประมาณ 2 เมตรที่ปลายสะพานและระดับเท่ากันที่กลางสะพาน ส่วนสะพานพระปกเกล้าขาเข้ามีระดับเท่ากันที่ปลายสะพานฝั่งธนบุรี 

 

ปลายสะพาน ฝั่งพระนคร

ปลายสะพานเป็นโครงสร้างตัดไม่มีทางขึ้น-ลง มีระยะยื่นเข้ามาจากริมฝั่งแม่น้ำประมาณ 40 เมตร และมีแนวดิ่งอยู่ในเขตสวนสาธารณะเชิงสะพานพระปกเกล้าฝั่งพระนคร

 

ปลายสะพาน ฝั่งธนบุรี

ปลายสะพานเป็นโครงสร้างตัดไม่มีทางขึ้น-ลง มีระยะยื่นเข้ามาจากริมฝั่งแม่น้ำประมาณ 40 เมตร และมีแนวดิ่งอยู่ในเขตสวนป่ากรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติ

 

 

Project Progress
28 เมษายน 2014

งานศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์ ครั้งที่ 3 รังสรรค์ปากะศิลป์ในเงา สวน : ชุมชนไทย-อิสลาม อวลศรัทธาส่อง ธรรมนำแสดงโคม : ชุมชนไทย-พุทธ (มหายาน) วันที่ 26 - 27 เมษายน 2557 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนีและชุมชนย่านคลองสาน

สนั่นซอยส์ ครั้งที่ 3 รังสรรค์ปากะศิลป์ในเงาสวน : ชุมชนไทย-อิสลาม / อวลศรัทธาส่องธรรมนำแสดงโคม : ชุมชนไทย-พุทธ (มหายาน).................................................................................... อ่านเพิ่มเติม
28 เมษายน 2014

งานศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์ ครั้งที่ 2 นพพระ เถลิงศกสมโภช : ชุมชนไทย-พุทธ (เถรวาท) วันที่ 23 – 26 เมษายน 57 ณ ลานพระบรมธาตุมหา เจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และพื้นที่ชุมชนย่าน กะดีจีน

สนั่นซอยส์ ครั้งที่ 2 นพพระเถลิงศกสมโภช : ชุมชนไทย-พุทธ (เถรวาท) ระยะเวลา : พุธ 23 – เสาร์ 26 เมษายน 57 สถานที่ : ลานพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และพื้นที่ชุมชน ย่านกะดีจีน สถานที่ :... อ่านเพิ่มเติม
24 เมษายน 2014

ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง

ผลการดำเนินการโครงการ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและความคิดเห็นของการร่วมหารือกับภาคียุทธศาสตร์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ นำมาซึ่งกรอบการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ประกอบด้วย ประเด็น... อ่านเพิ่มเติม
24 มีนาคม 2014

กระบวนการร่วมหารือกับภาคียุทธศาสตร์โครงการวางแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง

กระบวนการร่วมหารือกับภาคียุทธศาสตร์ มี 2 วิธีการ ดังนี้ 1. การสัมภาษณ์ภาคียุทธศาสตร์ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรและตัวแทนองค์กรจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนทั้งสิ้น 17... อ่านเพิ่มเติม
24 ธันวาคม 2013

งานศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์ ครั้งที่ 1 ดาวพราวแสงแห่งคืนสงบ : ชุมชนไทย-คริสต์ (ช่วงเทศกาลคริสต์มาส) วันที่ 24 ธ.ค. 56 ณ ลานวัดซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน ย่านกะดีจีน

1) สนั่นซอยส์ ครั้งที่ 1 ดาวพราวแสงแห่งคืนสงบ : ชุมชนไทย-คริสต์ (ช่วงเทศกาลคริสต์มาส) ระยะเวลา : อังคาร 24 ธันวาคม 2556 สถานที่ : ลานหน้าโบสถ์ วัดซางตาครู้ส และพื้นที่ชุมชนกุฎีจีน ย่านกะดีจีน........... อ่านเพิ่มเติม
09 กันยายน 2012

การสัมมนานานาชาติว่าด้วยการพัฒนาฟื้นฟูครั้งที่ 1: พื้นที่ศึกษาย่านสะพานปลา กรุงเทพฯ

หน้า