ย่านกะดีจีน-คลองสาน
ประชุมประชาคม
ชาวย่านคิด นิสิตจัดให้
ประชุมประชาคม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งแรกในกรุงเทพฯ
โครงการอนุกรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน

โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์ชุมชนริมน้ำย่านคลองสาน

main

Introduction

ที่มาและความสำคัญ

กะดีจีนคลองสาน 

     "ย่านกะดีจีน" และ "ย่านคลองสาน" เป็นย่านประวัติศาสตร์ริมน้ำที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพ ทั้งสองย่านปรากฏการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่สืบเนื่องจากสมัยกรุงศรีอยุธยาและมีความเป็นย่านที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์สูง ต่อมาย่านกะดีจีนและย่านคลองสานได้เจริญรุ่งเรืองกลายเป็นย่านการค้าที่สำคัญของเมือง เนื่องมาจากการที่เป็นย่านที่พักอาศัยของขุนนางผู้ใหญ่ ส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำละแวกนี้คึกคักและเจริญรุ่งเรืองด้วยเหล่าพ่อค้านานาชาติ ที่มักเข้ามาตั้งบ้านเรือนและทำการค้าขายในย่านนี้ จนอาจกล่าวได้ว่าย่านกะดีจีนและย่านคลองสานเป็น ’The Cosmopolitan District’ ของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

   ย่านประวัติศาสตร์สองแห่งนี้ยังมีความสำคัญในฐานะเป็นทีพำนักของ ‘สมเด็จย่า’ ที่ทรงเคยประทับและเล่าเรียนเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริที่จะให้อนุรักษ์อาคารเก่าซึ่งมีลักษณะและที่ตั้งใกล้เคียงบ้านที่สมเด็จย่าเคยประทับ (ซึ่งสันนิษฐานว่าตั้งอยู่ในชุมชนสมเด็จย่าและตรอกช่างนาค-สะพานยาวในปัจจุบัน) โดยอนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์และพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน ซึ่งได้กลายเป็น’ศูนย์กลางทางจิตใจ’ของชาวย่านกะดีจีนและคลองสาน

        ความรุ่งเรืองของทั้งสองย่านแม้จะกลายเป็นอดีตแต่ ‘มรดกวัฒนธรรม’ ที่หลงเหลืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นศาสนสถาน บ้านขุนนาง เจ้าสัว และบุคคลสำคัญ โกดังสินค้า ท่าเรือ ตลอดจนวิถีชีวิตของกลุ่มชนต่างศาสนาและชาติพันธุ์ เป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ในการทำความเข้าใจ ภาพจำ ของวิถีชีวิตและผู้คนในย่านนี้ที่ยังมีการสืบต่อเนื่องมาจวบจนทุกวันนี้เปรียบเสมือน ‘พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตของกรุงเทพฯ’ เลยทีเดียว

เทศกาลงานศิลป์

ศิลป์สามท่า

              เทศกาลศิลปวัฒนธรรมกลางแจ้งประจำปีครั้งที่ ๔ ของย่านกะดีจีนและคลองสาน (ชื่อเดิมคือ กะดีจีน-ศิลป์ในซอย) โดยคราวนี้ได้มีการต่อยอดจากคราวที่แล้ว โดยใช้ชื่อว่า ศิลป์สามท่า ครั้งที่ ๒ : ศิลป์ออกเสียง สำเนียงนานาชน (คนฝั่งขะนี้)’ โดยมุ่งเน้นการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของ บ... (บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ) ภายในย่าน และภาคีพัฒนาทั้งภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์ โดยมีการจัดแสดงผลงานศิลปะ ภาพถ่าย แสงไฟ และการแสดงตามพื้นที่สาธารณะขาวชุมชนเช่นเดิม

ศิลป์ 3 ท่า

 

 

Project Progress
28 เมษายน 2014

งานศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์ ครั้งที่ 2 นพพระ เถลิงศกสมโภช : ชุมชนไทย-พุทธ (เถรวาท) วันที่ 23 – 26 เมษายน 57 ณ ลานพระบรมธาตุมหา เจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และพื้นที่ชุมชนย่าน กะดีจีน

สนั่นซอยส์ ครั้งที่ 2 นพพระเถลิงศกสมโภช : ชุมชนไทย-พุทธ (เถรวาท) ระยะเวลา : พุธ 23 – เสาร์ 26 เมษายน 57 สถานที่ : ลานพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และพื้นที่ชุมชน ย่านกะดีจีน สถานที่ :... อ่านเพิ่มเติม
28 เมษายน 2014

งานศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์ ครั้งที่ 3 รังสรรค์ปากะศิลป์ในเงา สวน : ชุมชนไทย-อิสลาม อวลศรัทธาส่อง ธรรมนำแสดงโคม : ชุมชนไทย-พุทธ (มหายาน) วันที่ 26 - 27 เมษายน 2557 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนีและชุมชนย่านคลองสาน

สนั่นซอยส์ ครั้งที่ 3 รังสรรค์ปากะศิลป์ในเงาสวน : ชุมชนไทย-อิสลาม / อวลศรัทธาส่องธรรมนำแสดงโคม : ชุมชนไทย-พุทธ (มหายาน).................................................................................... อ่านเพิ่มเติม
24 เมษายน 2014

ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง

ผลการดำเนินการโครงการ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและความคิดเห็นของการร่วมหารือกับภาคียุทธศาสตร์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ นำมาซึ่งกรอบการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ประกอบด้วย ประเด็น... อ่านเพิ่มเติม
24 มีนาคม 2014

กระบวนการร่วมหารือกับภาคียุทธศาสตร์โครงการวางแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง

กระบวนการร่วมหารือกับภาคียุทธศาสตร์ มี 2 วิธีการ ดังนี้ 1. การสัมภาษณ์ภาคียุทธศาสตร์ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรและตัวแทนองค์กรจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนทั้งสิ้น 17... อ่านเพิ่มเติม
24 ธันวาคม 2013

งานศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์ ครั้งที่ 1 ดาวพราวแสงแห่งคืนสงบ : ชุมชนไทย-คริสต์ (ช่วงเทศกาลคริสต์มาส) วันที่ 24 ธ.ค. 56 ณ ลานวัดซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน ย่านกะดีจีน

1) สนั่นซอยส์ ครั้งที่ 1 ดาวพราวแสงแห่งคืนสงบ : ชุมชนไทย-คริสต์ (ช่วงเทศกาลคริสต์มาส) ระยะเวลา : อังคาร 24 ธันวาคม 2556 สถานที่ : ลานหน้าโบสถ์ วัดซางตาครู้ส และพื้นที่ชุมชนกุฎีจีน ย่านกะดีจีน........... อ่านเพิ่มเติม
09 กันยายน 2012

การสัมมนานานาชาติว่าด้วยการพัฒนาฟื้นฟูครั้งที่ 1: พื้นที่ศึกษาย่านสะพานปลา กรุงเทพฯ

หน้า