โครงการศิลป์ในซอย

main

Introduction

โครงการศิลป์ในซอยครั้งที่ 5 "กะดีจีน-คลองสาน : ศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์"

ที่มาและความสำคัญ

           เทศกาล “ศิลป์ในซอย” เป็นเทศกาลต่อเนื่องจากโครงการ “แผนที่มรดกวัฒนธรรมย่านกะดีจีน” ที่ดำเนินการโดย ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ และคณะกรรมมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี 2551-2552 เป็นการใช้งานศิลปะ และแสงไฟ มาเป็นเครื่องมือดึงดูดและกระตุ้นให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่มีความหวงแหน และเห็นคุณค่าในมรดกวัฒนธรรมที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์ โครงการนี้ได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมา จนสามารถสร้างความร่วมมือของภาคีภายใน บ.ว.ร. (บ้าน-วัด-โรงเรียน-ราชการ) และภาคีภายนอก (กลุ่มศิลปิน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่างๆ) มาโดยตลอด ที่ผ่านมา เทศกาล “ศิลป์ในซอย” ได้ถูกจัดขึ้นมาแล้ว 4 ครั้ง คือ

 

ศิลป์ในซอยครั้งที่ 1 “กะดีจีน ศิลป์ตามตรอก” / 27-28 มีนาคม 2553

ศิลป์ในซอยครั้งที่ 2 “ระเบียงธรรม - สามศาสนา” / 27-28 พฤศจิกายน 2553

ศิลป์ในซอยครั้งที่ 3 “ศิลป์สามท่า : กะดีจีน-คลองสาน-สะพานพุทธ” /27-29 มกราคม 2555

          ศิลป์ในซอยครั้งที่ 4 “ศิลป์สามท่า : ศิลป์ออกเสียง สำเนียงนานาชน (คนฝั่งขะนี้)” / พฤศจิกายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556

 

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 - เมษายน 2557 UddC จึงได้ดำเนินการเทศกาลศิลป์ในซอยครั้งที่ 5 “กะดีจีน คลองสาน : ศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์” ขึ้น โดยความร่วมมือของชาวชุมชนย่านกะดีจีน คลองสาน และ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการในพื้นที่ รวมถึงภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเป็นตัวอย่างของการพัฒนาย่านประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน

 

เทศกาลกะดีจีน ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 5 นี้ยังคงสืบทอดแนวคิด และวัตถุประสงค์จากการจัดงานครั้งที่ผ่านๆ มา โดยให้ความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมที่มีมากมายอยู่ภายในบริเวณย่าน เทศกาลท้องถิ่น และตรอก-ซอก-ซอยที่เป็นหน่วยย่อยทางสังคม และพื้นที่สาธารณะที่สำคัญชองชุมชน โดยได้แยกจัดงานเป็น 3 ครั้งย่อยตามเทศกาลท้องถิ่นของแต่ละความเชื่อ (พุทธเถรวาท คริสต์ อิสลาม และพุทธมหายาน) และยังคงมีกิจกรรมการแสดงงานศิลปะ นิทรรศการ การออกร้าน เวทีการแสดง การฉายแสงไฟตามมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญ ทัวร์เดินเท้า ฯลฯ แต่ได้เสริมการมีส่วนร่วมของชาวย่านในกระบวนการการเตรียมงาน ไปพร้อมๆ กับการสร้างตัวอย่างการพัฒนาในเชิงอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรม “ฝันใหญ่ในซอยเล็ก” รวมถึงการเสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไปพร้อมๆ กันด้วย

 

ศิลป์

งานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีของย่าน

 

สรรค์

ความสร้างสรรค์อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

สนั่น

กิจกรรมในรูปแบบใหม่ กิจกรรมของคนรุ่นใหม่

 

ซอยส์

ตรอก ซอก ซอย ที่เป็นองค์ประกอบหลักของพื้นที่ย่านกะดีจีน-คลองสาน ซึ่งเป็นหน่วยทางสังคมและพื้นที่สาธารณะที่สำคัญของย่าน

 

วัตถุประสงค์

  • การใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีภายใน (บ.ว.ร.) ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในกระบวนการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่าน การใช้ศิลปะในการแบรนด์ (branding) แก่ย่าน การสร้างให้ย่านมีการมองเห็นจากสาธารณะ (visibility)
  • การเชื่อมโยง มรดกวัฒนธรรมเข้ากับประเด็นอื่นๆ อาทิ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การสร้างผลลัพธ์จากกิจกรรมให้เป็นรูปธรรม จับต้องได้ ยั่งยืนมากขึ้น 
  • การใช้เทศกาลเป็นกระบวนการสร้าง ประชาคมที่เข้มแข็งของย่าน 
  • การยกระดับ กิจกรรมเทศกาลสู่ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์เต็มรูปแบบ เพื่อตอบรับกับ นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง

 

รายละเอียดการดำเนินการ

          โครงการ ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 5 “กะดีจีน คลองสาน : ศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์” ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 ส่วน ดังนี้

(1) เทศกาลศิลปวัฒนธรรมกลางแจ้งของย่านกะดีจีนและคลองสาน

มุ่งเน้นการใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ บ.ว.ร. (บ้าน-วัด-โรงเรียน-ราชการ) ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์ ภายในประกอบด้วยผลงานศิลปะ การออกแบบ และแสงไฟในพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนนิทรรศการ และการเสวนาว่าด้วยชุมชนและเมืองรวมทั้งการความเข้มแข็งและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของชุมชน คือเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงเสนอให้มีการจัดกิจกรรมย่อยๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมความตระหนักรู้และปลูกฝังจิตสำนึกของชาวชุมชน โดยผูกโยงกับ วันสำคัญและเทศกาลของย่านกะดีจีน-คลองสาน

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

กิจกรรม สนั่นซอยส์จำนวน 3 ครั้ง  (ธ.ค. 56 – เม.ย. 57)

1. กิจกรรมสนั่นซอยส์ ครั้งที่ 1 (ชุมชนไทย-คริสต์) จัดขึ้นวันที่ 24 ธ.ค. 56 ณ ลานวัดซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน ย่านกะดีจีน ประกอบด้วยกิจกรรมทัศนาจร 1 : ต้นสายปลายซอยส์กุฎีจีนเพื่อเยี่ยมชมชุมชนกุฎีจีน นำเสนออาหารไทย-โปรตุเกสของชุมชน มีนิทรรศการไฟทำมือ ดาวชุมชนกุฎีจีนโดยชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ นิทรรศการแสงไฟมรดกวัฒนธรรม และการแสดงประกอบดนตรี โดยนักเรียนในชุมชน

2. กิจกรรมสนั่นซอยส์ ครั้งที่ 2 (ชุมชนวัดประยุรและชุมชนวัดกัลยาณ์) จัดขึ้นวันที่ 23 26 เม.ย. 57 ณ วัดประยุรวงศาวาสฯ เพื่อเฉลิมฉลองรางวัลยูเนสโก (ชุมชนไทย-พุทธเถรวาท) ในพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม (อันดับ1) แก่ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ฯโดยองค์การยูเนสโก พร้อมทั้ง มีกิจกรรมทัศนาจร 2 : นพพระเถลิงศกสมโภช นิทรรศการและเสวนา โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ นิทรรศการประดับแสงไฟรอบมรดกวัฒนธรรม และนิทรรศการไฟทำมือโดยชุมชน

3. กิจกรรมสนั่นซอยส์ ครั้งที่ 3 (ชุมชนไทย-มุสลิม ชุมชนไทย-พุทธมหายาน) จัดขึ้นวันที่ 26 27 เม.ย. 57 ณ อุทยานฯสมเด็จย่า ตรอกดิลกจันทร์ ชุมชนสวนสมเด็จย่า ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงดนตรีในสวน การเสวนา มะสอนทำ สอนทำมะมรดกวัฒนธรรมอาหารมุสลิม ทัศนาจร 3 : เหลียวหลัง แลหน้า : ประสาคนกะดีจีน คลองสานณ ลานริมน้ำวัดกัลป์ยาณ์ ชุมชนวัดกัลป์ยาณ์ ถนนคนเดินตรอกดิลกจันทร์ ชุมชนสวนสมเด็จย่า นิทรรศการการปรับปรุงพื้นที่ย่านคลองสาน นิทรรศการประดับแสงไฟรอบมรดกวัฒนธรรม นิทรรศการไฟทำมือ

 

 

สนั่นซอยส์ (ย่านกะดีจีน-คลองสาน) สรรค์สร้างศิลป์และการมีส่วนร่วม

 

(2) โครงการชุมชน ฝันใหญ่ในซอยเล็ก(ต.ค. 56 – ก.พ. 57)

เป็นโครงการส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะของชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวย่านผ่านการทำเวิร์คชอป เพื่อค้นหาเอกลักษณ์ เรื่องราว ประวัติศาสตร์ชุมชน หรือของดีในแต่ละซอย (หรือพื้นที่ชุมชน) เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้มาเป็นสีสันในการพัฒนาเชิงกายภาพ เช่น การระบายสีกำแพง การออกแบบอุปกรณ์ถนน ป้ายนำทาง ฯลฯ

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเอกภาพของเทศกาลทั้ง 4 ครั้ง และสร้างความเป็นรูปธรรมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมของ บ.ว.ร (บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ) ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเชื่อมโยงของ 2 สิ่ง คือ (1) คุณค่า/ของดีของ ซอยอาทิ มรดกวัฒนธรม อาทิ สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ ประวัติบุคคลสำคัญ ตำรับอาหารเก่าแก่ รวมทั้งเรื่องเล่าชาวซอยและตำนานต่างๆ  (2) การปรับปรุงทางกายภาพ อาทิ พื้นที่ในซอยที่ควรปรับปรุง ในมุมมองของชาวชุมชน  นอกจากนี้โครงการขยายฐานการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์สู่ กลุ่มเยาวชนและโรงเรียนของย่านเนื่องจากเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านกะดีจีนในอนาคต อีกทั้งย่านแห่งนี้ มีข้อได้เปรียบจากการมีโรงเรียนเก่าแก่ตั้งอยู่มากถึง 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศึกษานารี  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ โรงเรียนแสงอรุณ  โรงเรียนวัดกัลยาณ์  โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณธนบุรี  โรงเรียนวรรณบูรณ์ศึกษา โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส โรงเรียนอนุบาลพัชรินภรณ์ โรงเรียนบำรุงวิชา โรงเรียนสตรีวุฒิศึกษา ซึ่งเหล่าคณาจารย์ของโรงเรียนเหล่านี้ให้ความสนใจในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและมีการริเริ่มชมรมอนุรักษ์ขึ้นในหลายโรงเรียน และมีการประสานงานกับศาสนสถานซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมสำคัญของย่านอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

 

 

         ฝันใหญ่ในซอยเล็ก วิถีทางนำสู่การร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน

โครงการชุมชน ฝันใหญ่ในซอยเล็ก จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญของย่านโดยการออกแบบ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีหลากหลายทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพื่อช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของชาวชุมชน เยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนสืบต่อไป       

    

 

 

Project Progress
11 มกราคม 2015

การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ (Taskforce)

           จากผลการดำเนินงานในการจัดประชุมภาคียุทธศาสตร์ครั้งที่ ... อ่านเพิ่มเติม

11 มกราคม 2015

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เ... อ่านเพิ่มเติม

01 มกราคม 2015

ตัวอย่างเมืองเดินได้ - เมืองเดินดี

02 ธันวาคม 2014

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “กรุงเทพฯ เมืองเดินได้ ?”

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้จัดงา... อ่านเพิ่มเติม

21 ตุลาคม 2014

การสำรวจความคิดเห็นของชุมชน “การสนทนาแบบกลุ่ม”

21 ตุลาคม 2014

การประชุมภาคียุทธศาสตร์ครั้งที่ 3

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ... อ่านเพิ่มเติม

12 ตุลาคม 2014

การสำรวจความคิดเห็นของชุมชน “การสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม”

01 ตุลาคม 2014

การสำรวจพฤติกรรมการเดินเท้าของประชาชนโดยใช้แบบสอบถาม

         ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้จัดทำแบบสอบถามการศึกษารูปแบบและพฤติกรรมการเดินเท้... อ่านเพิ่มเติม

01 ตุลาคม 2014

การประชุมภาคียุทธศาสตร์สะพานปลา

02 พฤษภาคม 2014

การนำเสนอแนวคิดต่อสำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

  การนำเสนอแนวคิดต่อสำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในวันที่ 2 พ.ค... อ่านเพิ่มเติม

หน้า