Good Walk ทองหล่อ - เอกมัย โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี

main

Introduction

Good Walk ทองหล่อ - เอกมัย

โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี

 

ความสำคัญของย่านทองหล่อ-เอกมัยในบริบทการฟื้นฟูเมือง

ย่านทองหล่อ-เอกมัยนับเป็นย่านที่อยู่อาศัยและแหล่งงานที่สำคัญแห่งหนึ่งขอกรุงเทพมหานคร ที่กำลังมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของความหลากหลายทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ย่าน อย่างไรก็ตาม ด้วยความหลากหลายอย่างมีเอกลักษณ์ของพื้นที่  ทำให้ย่านทองหล่อ-เอกมัยกลายเป็นจุดศูนย์รวมของกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์และกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะกลายเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ตลอดจนการกำหนดทิศทางความนิยม (trendsetter) ของคนสังคมเมืองในอนาคต

 

แม้ว่าย่านทองหล่อ-เอกมัย จะมิได้ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า หรือในเขตพื้นที่ยุทธศาสตร์ แต่การดำเนินโครงการกรุงเทพฯ 250 ระยะที่ 2 ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ย่านทองหล่อ – เอกมัย นับเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นกลางและพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นนอก ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกย่านที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่หลากหลายที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ  ทั้งนี้ ย่านทองหล่อ-เอกมัย นับเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ย่านสุขุมวิทช่วงกลางอันเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ กล่าวคือ

 

ย่านทองหล่อ-เอกมัย ตั้งอยู่ไม่ห่างจากย่านธุรกิจการค้าและพื้นที่เปลี่ยนถ่ายสำคัญของเมือง อาทิ ย่านศูนย์กลางธุรกิจอโศก-พร้อมพงษ์ ย่านการค้าและที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูงพระโขนง ย่านการพัฒนา พาณิชยกรรมตามแนวถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และสถานีขนส่งผู้โดยสารสายตะวันออก

 

จากความเป็นมาและแนวโน้มการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางส่งผลให้ย่านทองหล่อ-เอกมัย มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างรวดเร็วจากย่านที่อยู่อาศัยชั้นดีจนส่วนใหญ่ในปัจจุบันกลายเป็นแหล่งงานนานาชาติชั้นดี ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดดึงดูดกิจกรรมใหม่ๆ ทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคม กล่าวคือ นอกจากศักยภาพในการพัฒนาที่สูงเนื่องจากมีการเข้าถึงของระบบขนส่งมวลชนทางรางที่เป็นปัจจัยหลักสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่แล้ว ด้วยภาพลักษณ์ของความเป็นทองหล่อ-เอกมัย และการเป็นย่านที่พักอาศัยของชนชั้นสูงในอดีต จึงเป็นจุดดึงดูดให้ผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการเข้ามาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลากหลายตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น ส่งผลให้ย่านทองหล่อ-เอกมัย ในหลายบริเวณมีความคึกคักตลอด 24 ชั่วโมง

 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ย่านทองหล่อ-เอกมัย เป็นย่านที่มีศักยภาพในการฟื้นฟูเพื่อเป็นย่านที่อยู่อาศัยและแหล่งงานชั้นดีที่ยังคงคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์และต้นแบบวิถีชีวิตของสังคมเมือง จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูย่านเพื่อรองรับการพัฒนารูปแบบใหม่ ที่สามารถตอบรับวิถีคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน บนพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมืองต่อไปในอนาคต

 

วิเคราะห์แนวโน้มที่มีผลต่อการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูย่านทองหล่อ-เอกมัยในอนาคต

จากผลสรุปการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการจัดทาผังแนวคิดการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและส่วนของเมืองนำร่อง โดยวิธีการมองภาพอนาคต (foresight technique) ครั้งที่ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 2 และ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สามารถสรุปประเด็นร่วมที่ได้จากการมองภาพอนาคตย่านทองหล่อ-เอกมัย และภาพอนาคตย่านทองหล่อ-เอกมัย พ.ศ.2575 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ประเด็นอุบัติใหม่

ประเด็นอุบัติใหม่เป็นผลลัพธ์เชิงเนื้อหาที่ได้จากกระบวนการศึกษาสภาพแวดล้อมหรือบริบทการเปลี่ยนแปลงภายในย่านด้วยเทคนิคการกวาดสัญญาณการเปลี่ยนแปลง โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ และภาคีพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งพบว่าประเด็นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ย่านทองหล่อ-เอกมัย พ.ศ.2575 มีมากถึง 29 ประเด็น ประกอบด้วยประเด็นที่สำคัญดังนี้

 

1)การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอาคาร/พื้นที่สาธารณะ

2)ขนาดของยูนิตที่อยู่อาศัยลดลง

3)ขนาดและคุณภาพของพื้นที่ส่วนกลางดีมากขึ้น

4)การใช้ประโยชน์ฐานอาคารที่อยู่อาศัยให้หลากหลายมากขึ้น อาทิ เป็นร้านค้า ร้านอาหาร

5)การอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ในอาคารชุดพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์

6)การแชร์พื้นที่บางส่วนของเอกชนเป็นพื้นที่สาธารณะที่คุณภาพสูง

7)การเปิดหน้าร้าน (ไม่มีรั้ว) ของกลุ่มร้านค้าร้านอาหารให้ภายนอกสามารถมองเห็นกิจกรรม

ภายในร้านได้

8)การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต/ทำงาน

9)การปั่นจักรยานเพื่อไปทำงาน

10)การปลูกผักเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน

11)การเข้ามาของสำนักงาน/กลุ่มคนทำงานในช่วงเวลากลางคืน

12)การเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว/เศรษฐกิจ

13)รูปแบบการพักอาศัยทางเลือกของนักท่องเที่ยวที่เน้นประสบการณ์โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นจีนพันธุ์ใหม่

14)การเข้ามาของกลุ่มธุรกิจต่างชาติใหม่ และกลุ่มนักทำงานอิสระชาวญี่ปุ่น

15)อุตสาหกรรมการผลิตเฉพาะกลุ่ม อาทิ คราฟท์เบียร์ (craft beer)

16)การเปลี่ยนแปลง/การเกิดขึ้นของรูปแบบการให้บริการใหม่

17)ธุรกิจการแชร์ที่จอดรถระหว่างที่อาศัย สถานที่ท่องเที่ยว และสำนักงาน

18)ธุรกิจการให้บริการส่งสินค้าโดยจักรยาน

19)ธุรกิจรับเลี้ยงเด็ก โดยเฉพาะการให้บริการจากกลุ่มพี่เลี้ยงที่เป็นชาวต่างชาติ

20)ธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยง

21)พื้นที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่อย่างมีส่วนร่วมเกิดกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาทิ สวนผักคนเมือง

22)พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะส่วนบุคคล (Private art gallery)

23)ร้านดนตรีเฉพาะแนว อาทิ แจ๊ส (jazz)

 

ปากซอย ทองหล่อ

 

ปากวอย ทองหล่อ5 

 

 

 

 

Project Progress
28 เมษายน 2014

งานศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์ ครั้งที่ 3 รังสรรค์ปากะศิลป์ในเงา สวน : ชุมชนไทย-อิสลาม อวลศรัทธาส่อง ธรรมนำแสดงโคม : ชุมชนไทย-พุทธ (มหายาน) วันที่ 26 - 27 เมษายน 2557 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนีและชุมชนย่านคลองสาน

สนั่นซอยส์ ครั้งที่ 3 รังสรรค์ปากะศิลป์ในเงาสวน : ชุมชนไทย-อิสลาม / อวลศรัทธาส่องธรรมนำแสดงโคม : ชุมชนไทย-พุทธ (มหายาน).................................................................................... อ่านเพิ่มเติม
28 เมษายน 2014

งานศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์ ครั้งที่ 2 นพพระ เถลิงศกสมโภช : ชุมชนไทย-พุทธ (เถรวาท) วันที่ 23 – 26 เมษายน 57 ณ ลานพระบรมธาตุมหา เจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และพื้นที่ชุมชนย่าน กะดีจีน

สนั่นซอยส์ ครั้งที่ 2 นพพระเถลิงศกสมโภช : ชุมชนไทย-พุทธ (เถรวาท) ระยะเวลา : พุธ 23 – เสาร์ 26 เมษายน 57 สถานที่ : ลานพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และพื้นที่ชุมชน ย่านกะดีจีน สถานที่ :... อ่านเพิ่มเติม
24 เมษายน 2014

ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง

ผลการดำเนินการโครงการ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและความคิดเห็นของการร่วมหารือกับภาคียุทธศาสตร์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ นำมาซึ่งกรอบการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ประกอบด้วย ประเด็น... อ่านเพิ่มเติม
24 มีนาคม 2014

กระบวนการร่วมหารือกับภาคียุทธศาสตร์โครงการวางแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง

กระบวนการร่วมหารือกับภาคียุทธศาสตร์ มี 2 วิธีการ ดังนี้ 1. การสัมภาษณ์ภาคียุทธศาสตร์ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรและตัวแทนองค์กรจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนทั้งสิ้น 17... อ่านเพิ่มเติม
24 ธันวาคม 2013

งานศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์ ครั้งที่ 1 ดาวพราวแสงแห่งคืนสงบ : ชุมชนไทย-คริสต์ (ช่วงเทศกาลคริสต์มาส) วันที่ 24 ธ.ค. 56 ณ ลานวัดซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน ย่านกะดีจีน

1) สนั่นซอยส์ ครั้งที่ 1 ดาวพราวแสงแห่งคืนสงบ : ชุมชนไทย-คริสต์ (ช่วงเทศกาลคริสต์มาส) ระยะเวลา : อังคาร 24 ธันวาคม 2556 สถานที่ : ลานหน้าโบสถ์ วัดซางตาครู้ส และพื้นที่ชุมชนกุฎีจีน ย่านกะดีจีน........... อ่านเพิ่มเติม
09 กันยายน 2012

การสัมมนานานาชาติว่าด้วยการพัฒนาฟื้นฟูครั้งที่ 1: พื้นที่ศึกษาย่านสะพานปลา กรุงเทพฯ

หน้า