Good Walk อารีย์ - ประดิพัทธ์ โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี

main

Introduction

Good Walk อารีย์ - ประดิพัทธ์

โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี

 

การวิเคราะห์และคัดเลือกพื้นที่นำร่อง

 

ย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ เป็นตัวแทนพื้นที่พาณิชยกรรมผสมผสาน เป็นพื้นที่ที่สำคัญในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ควรส่งเสริมให้เกิดการเดินเท้าสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่และรองรับผู้อาศัยในย่าน โดยการดำเนินการวิเคราะห์พื้นที่นำร่องเพื่อใช้เป็นตัวแทนการศึกษาแนวทางการออกแบบย่านที่ส่งเสริมการเดินเท้าในกรุงเทพมหานคร โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่นำร่อง ดังนี้

1. มีความเป็นตัวแทนของพื้นที่ที่มีลักษณะทางด้านกายภาพ เศรษฐสังคม รวมถึงเป็นตัวแทนลักษณะย่านที่มีการใช้งาน และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกั

2.มีค่าระดับศักยภาพการเข้าถึงสาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินเท้า (Accessibility Index) หรือดัชนีการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า อยู่ในระดับดี หรืออยู่ในระดับค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 6

3.มีค่าระดับศักยภาพการเดินเท้าอยู่ในระดับดี หรือมีลักษณะทางด้ายกายภาพที่มีความพร้อม ซึ่งพิจารณาจากดัชนีศักยภาพการเดินเท้า ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย ปัจจัยด้านความปลอดภัย และปัจจัยด้านความมีชีวิตชีวาขอบเขตพื้นที่ศึกษา ย่านอารีย์-ประดิพัทธ์

 

ระดับย่าน (Neighborhood Level)   ครอบคลุมพื้นที่ 2.97 ตร.กม.ในเขตพญาไท ด้านเหนือติดคลองบางซื่อ ด้านข้างติดถนนพหลโยธินและถนนพระราม 6 ด้านใต้ติด ซ.อารีย์สัมพันธ์

ระดับถนน  (Street Level) ครอบคลุมถนนทั้งหมด 16 เส้น ได้แก่ ถนนประธาน 2 สาย (ถนนพหลโยธิน ถนนประดิพัทธ์) ถนนหลัก 3 สาย (ซอยอารีย์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ซอยเสนาร่วม) ถนนย่อย 11 สาย (ซอยอารีย์ 1-5 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1,6 ซอยพิบูลวัฒนา 5 ซอยประดิพัทธ์ 10,17,25)

 

ประเด็นการออกแบบปรับปรุง

ในส่วนของการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ได้จากการสำรวจประกอบการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ เพื่อใช้เป็นประเด็นในการออกแบบวางผังต่อไปนี้ จะพิจารณาประเด็นการออกแบบวางผังที่สำคัญตามหลักของการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งสามารถจัดแบ่งหมวดหมู่มาตรฐานใน 2 หมวด ได้แก่ ภูมิทัศน์อาคาร และภูมิทัศน์ทางสัญจร

 

ภูมิทัศน์อาคาร 

การกำหนดภูมิทัศฯอาคารทำให้เกิดการปิดล้อมของถนนอย่างมีคุณภาพ และสามารถสร้างเอกลักษณ์ของพื้นที่ต่างๆ ในเมือง มาตรฐานส่วนใหญ่จะเป็นการระบุความสัมพันธ์ระหว่างอาคารและถนน ได้แก่ สัดส่วนระหว่างความสูงอาคาร และความกว้างถนน ความสูงของฐานอาคารและระยะถอยร่น ความสูงของส่วนอาคารสูงและระยะถอยร่น ความต่อเนื่องของด้านหน้าอาคาร ความต่อเนื่องของโครงสร้างป้องกันแดดฝน


            ภูมิทัศน์ทางสัญจร

            การกำหนดภูมิทัศน์ทางสัญจรเอื้อให้เกิดความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความต่อเนื่องและความสวยงามของเมือง ทั้งนี้สามารถแจกแจงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามหมวดมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานอุปกรณ์ประกอบถนน มาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ มาตรฐานลานโล่ง มาตรฐานพืชพรรณ และมาตรฐานอื่นๆ

 

 

ซอยอารีย์ 1

 

 

 

Co-eating Space :ซอยทะลุอารีย์1-2

 

 

ซอยอารีย์ 4 เหนือ

 

ซอยราชครู

 

 

สถานีรถไฟฟ้า อารีย์

 

 

Project Progress
12 พฤษภาคม 2015

“กรุงเทพฯ 250: อนาคต โอกาส ความหลากหลายของทุกคน”

12 พฤษภาคม 2015

10 เทนรด์การใช้ชีวิตเมือง

12 พฤษภาคม 2015

8 ย่านใหม่ของกรุงเทพฯ

12 พฤษภาคม 2015

6 การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพทีสำคัญ

04 เมษายน 2015

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบพื้นที่ยุทธศาสตร์ ย่านกะดีจีน-คลองสาน

กำลังปรับปรุงข้อมูล

22 กุมภาพันธ์ 2015

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างอนาคตย่านกะดีจีน-คลองสาน

กำลังปรับปรุงข้อมูล

12 กุมภาพันธ์ 2015

งานเปิดตัวโครงการเมืองเดินได้ – เมืองเดินดี

12 กุมภาพันธ์ 2015

GoodWalk Score

05 กุมภาพันธ์ 2015

งานเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

31 มกราคม 2015

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างภาพอนาคตกรุงเทพมหานคร 2575

กำลังปรับปรุงข้อมูล

หน้า