Good Walk อารีย์ - ประดิพัทธ์ โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี

main

Introduction

Good Walk อารีย์ - ประดิพัทธ์

โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี

 

การวิเคราะห์และคัดเลือกพื้นที่นำร่อง

 

ย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ เป็นตัวแทนพื้นที่พาณิชยกรรมผสมผสาน เป็นพื้นที่ที่สำคัญในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ควรส่งเสริมให้เกิดการเดินเท้าสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่และรองรับผู้อาศัยในย่าน โดยการดำเนินการวิเคราะห์พื้นที่นำร่องเพื่อใช้เป็นตัวแทนการศึกษาแนวทางการออกแบบย่านที่ส่งเสริมการเดินเท้าในกรุงเทพมหานคร โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่นำร่อง ดังนี้

1. มีความเป็นตัวแทนของพื้นที่ที่มีลักษณะทางด้านกายภาพ เศรษฐสังคม รวมถึงเป็นตัวแทนลักษณะย่านที่มีการใช้งาน และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกั

2.มีค่าระดับศักยภาพการเข้าถึงสาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินเท้า (Accessibility Index) หรือดัชนีการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า อยู่ในระดับดี หรืออยู่ในระดับค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 6

3.มีค่าระดับศักยภาพการเดินเท้าอยู่ในระดับดี หรือมีลักษณะทางด้ายกายภาพที่มีความพร้อม ซึ่งพิจารณาจากดัชนีศักยภาพการเดินเท้า ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย ปัจจัยด้านความปลอดภัย และปัจจัยด้านความมีชีวิตชีวาขอบเขตพื้นที่ศึกษา ย่านอารีย์-ประดิพัทธ์

 

ระดับย่าน (Neighborhood Level)   ครอบคลุมพื้นที่ 2.97 ตร.กม.ในเขตพญาไท ด้านเหนือติดคลองบางซื่อ ด้านข้างติดถนนพหลโยธินและถนนพระราม 6 ด้านใต้ติด ซ.อารีย์สัมพันธ์

ระดับถนน  (Street Level) ครอบคลุมถนนทั้งหมด 16 เส้น ได้แก่ ถนนประธาน 2 สาย (ถนนพหลโยธิน ถนนประดิพัทธ์) ถนนหลัก 3 สาย (ซอยอารีย์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ซอยเสนาร่วม) ถนนย่อย 11 สาย (ซอยอารีย์ 1-5 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1,6 ซอยพิบูลวัฒนา 5 ซอยประดิพัทธ์ 10,17,25)

 

ประเด็นการออกแบบปรับปรุง

ในส่วนของการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ได้จากการสำรวจประกอบการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ เพื่อใช้เป็นประเด็นในการออกแบบวางผังต่อไปนี้ จะพิจารณาประเด็นการออกแบบวางผังที่สำคัญตามหลักของการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งสามารถจัดแบ่งหมวดหมู่มาตรฐานใน 2 หมวด ได้แก่ ภูมิทัศน์อาคาร และภูมิทัศน์ทางสัญจร

 

ภูมิทัศน์อาคาร 

การกำหนดภูมิทัศฯอาคารทำให้เกิดการปิดล้อมของถนนอย่างมีคุณภาพ และสามารถสร้างเอกลักษณ์ของพื้นที่ต่างๆ ในเมือง มาตรฐานส่วนใหญ่จะเป็นการระบุความสัมพันธ์ระหว่างอาคารและถนน ได้แก่ สัดส่วนระหว่างความสูงอาคาร และความกว้างถนน ความสูงของฐานอาคารและระยะถอยร่น ความสูงของส่วนอาคารสูงและระยะถอยร่น ความต่อเนื่องของด้านหน้าอาคาร ความต่อเนื่องของโครงสร้างป้องกันแดดฝน


            ภูมิทัศน์ทางสัญจร

            การกำหนดภูมิทัศน์ทางสัญจรเอื้อให้เกิดความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความต่อเนื่องและความสวยงามของเมือง ทั้งนี้สามารถแจกแจงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามหมวดมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานอุปกรณ์ประกอบถนน มาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ มาตรฐานลานโล่ง มาตรฐานพืชพรรณ และมาตรฐานอื่นๆ

 

 

ซอยอารีย์ 1

 

 

 

Co-eating Space :ซอยทะลุอารีย์1-2

 

 

ซอยอารีย์ 4 เหนือ

 

ซอยราชครู

 

 

สถานีรถไฟฟ้า อารีย์

 

 

Project Progress
28 เมษายน 2014

งานศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์ ครั้งที่ 3 รังสรรค์ปากะศิลป์ในเงา สวน : ชุมชนไทย-อิสลาม อวลศรัทธาส่อง ธรรมนำแสดงโคม : ชุมชนไทย-พุทธ (มหายาน) วันที่ 26 - 27 เมษายน 2557 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนีและชุมชนย่านคลองสาน

สนั่นซอยส์ ครั้งที่ 3 รังสรรค์ปากะศิลป์ในเงาสวน : ชุมชนไทย-อิสลาม / อวลศรัทธาส่องธรรมนำแสดงโคม : ชุมชนไทย-พุทธ (มหายาน).................................................................................... อ่านเพิ่มเติม
28 เมษายน 2014

งานศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์ ครั้งที่ 2 นพพระ เถลิงศกสมโภช : ชุมชนไทย-พุทธ (เถรวาท) วันที่ 23 – 26 เมษายน 57 ณ ลานพระบรมธาตุมหา เจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และพื้นที่ชุมชนย่าน กะดีจีน

สนั่นซอยส์ ครั้งที่ 2 นพพระเถลิงศกสมโภช : ชุมชนไทย-พุทธ (เถรวาท) ระยะเวลา : พุธ 23 – เสาร์ 26 เมษายน 57 สถานที่ : ลานพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และพื้นที่ชุมชน ย่านกะดีจีน สถานที่ :... อ่านเพิ่มเติม
24 เมษายน 2014

ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง

ผลการดำเนินการโครงการ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและความคิดเห็นของการร่วมหารือกับภาคียุทธศาสตร์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ นำมาซึ่งกรอบการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ประกอบด้วย ประเด็น... อ่านเพิ่มเติม
24 มีนาคม 2014

กระบวนการร่วมหารือกับภาคียุทธศาสตร์โครงการวางแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง

กระบวนการร่วมหารือกับภาคียุทธศาสตร์ มี 2 วิธีการ ดังนี้ 1. การสัมภาษณ์ภาคียุทธศาสตร์ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรและตัวแทนองค์กรจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนทั้งสิ้น 17... อ่านเพิ่มเติม
24 ธันวาคม 2013

งานศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์ ครั้งที่ 1 ดาวพราวแสงแห่งคืนสงบ : ชุมชนไทย-คริสต์ (ช่วงเทศกาลคริสต์มาส) วันที่ 24 ธ.ค. 56 ณ ลานวัดซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน ย่านกะดีจีน

1) สนั่นซอยส์ ครั้งที่ 1 ดาวพราวแสงแห่งคืนสงบ : ชุมชนไทย-คริสต์ (ช่วงเทศกาลคริสต์มาส) ระยะเวลา : อังคาร 24 ธันวาคม 2556 สถานที่ : ลานหน้าโบสถ์ วัดซางตาครู้ส และพื้นที่ชุมชนกุฎีจีน ย่านกะดีจีน........... อ่านเพิ่มเติม
09 กันยายน 2012

การสัมมนานานาชาติว่าด้วยการพัฒนาฟื้นฟูครั้งที่ 1: พื้นที่ศึกษาย่านสะพานปลา กรุงเทพฯ

หน้า